Polecamy

Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu”

Polski Ład.jpeg

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Program określa zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, przyznawanego na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 17 listopada 2021 r. podpisana została wstępna promesa nr 01/2021/1108/PolskiLad, dla Gminy Lubsza do kwoty 3.325.000,00 zł.

Polski Ład Gmina Lubsza.jpeg

Przedmiotem zadania są roboty budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej swoim zasięgiem całą miejscowość Lubicz z odprowadzeniem ścieków komunalnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Śmiechowice i dalej do miejscowości Czepielowice i następnie na oczyszczalnię ścieków w m. Brzeg. Kanalizacja realizowana będzie
w systemie ciśnieniowym, dopływ do przepompowni przydomowych z budynków w systemie grawitacyjnym. Łączna długość sieci ~4,200 km. Maksymalna ilość ścieków do odprowadzenia 10 m³/dobę. Rurociągi układane w wykopach wąskoprzestrzennych wykonanych mechanicznie – koparką i metodą przecisku.

W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę kanalizacji sanitarnej dla około 44 posesji
w Lubiczu.

W dniu 30.05.2022 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – firmą Terra Mota Sp. z o.o.,
ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice. Ostateczna kwota Promesy wynosi 3.133.982,26 zł.

Koszt całkowity zadania: 3.298.928,70 zł

Dofinansowanie: 3.133.982,26 zł

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg