Polecamy

Polski Ład

 • Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 2023

  Poznaj Polskę.jpeg

  Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 2023

  „Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, w którym po raz pierwszy  biorą udział  szkoły  podstawowe dla których organ em prowadzącym jest Gmina Lubsza . Zadaniem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomaga realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Przyznane przez MEiN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

  1. W 2023 r. wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej przyznano następującym szkołom:
  1)   Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Mąkoszycach   (2 wycieczki szkolne) –

        14 524,80 zł  (całkowita wartość zadania: 18 156,00  zł),
  2)   Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów II Wojny Światowej  w Czepielowicach 

         (1 wycieczka szkolna) – 5 000,00 zł (całkowita wartość zadania 7 750,00 zł).

  2.Całkowita wartość zadania w ramach w/w przedsięwzięcia wynosi 25 906,00, w tym otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej 19 524,80 zł, finansowy wkład własny 6 381,20zł.

  Dofinansowanie wycieczek wynosi  do 80%.

  logo--poznaj-polske.jpeg

  22-05-2023
 • Zadanie pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Lubsza”

  Polski Ład.jpeg

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

  Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Program określa zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, przyznawanego na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  W dniu 14 czerwca 2022 r. podpisana została wstępna promesa nr Edycja2/2021/2161/PolskiLad, dla Gminy Lubsza do kwoty 5 700 000,00 zł.

  logo Polski Ład.jpeg

  Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz wyposażenie jej w urządzenia oraz budynki do jej obsługi. Budowana stacja uzdatniania wody ma za zadanie przygotowanie oraz podanie wody o jakości odpowiadającej ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  W dniu 23.02.2023 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – Zakładem Wodociągów
  i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o., Śmiechowice 20, 49-314 Pisarzowice. Ostateczna kwota Promesy wynosi 5 685 749,90 zł

  Koszt całkowity zadania: 5 984 999,90 zł

  Dofinansowanie: 5 685 749,90 zł

  Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  02-03-2023
 • Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu”

  Polski Ład.jpeg

  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Program określa zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, przyznawanego na podstawie promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  W dniu 17 listopada 2021 r. podpisana została wstępna promesa nr 01/2021/1108/PolskiLad, dla Gminy Lubsza do kwoty 3.325.000,00 zł.

  Polski Ład Gmina Lubsza.jpeg

  Przedmiotem zadania są roboty budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej swoim zasięgiem całą miejscowość Lubicz z odprowadzeniem ścieków komunalnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Śmiechowice i dalej do miejscowości Czepielowice i następnie na oczyszczalnię ścieków w m. Brzeg. Kanalizacja realizowana będzie
  w systemie ciśnieniowym, dopływ do przepompowni przydomowych z budynków w systemie grawitacyjnym. Łączna długość sieci ~4,200 km. Maksymalna ilość ścieków do odprowadzenia 10 m³/dobę. Rurociągi układane w wykopach wąskoprzestrzennych wykonanych mechanicznie – koparką i metodą przecisku.

  W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę kanalizacji sanitarnej dla około 44 posesji
  w Lubiczu.

  W dniu 30.05.2022 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – firmą Terra Mota Sp. z o.o.,
  ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice. Ostateczna kwota Promesy wynosi 3.133.982,26 zł.

  Koszt całkowity zadania: 3.298.928,70 zł

  Dofinansowanie: 3.133.982,26 zł

  Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  14-06-2022
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg