Polecamy

Sesja Rady Gminy Lubsza

O G Ł O S Z E N I E

                 Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że w dniu 15.12.2011r o godz. 10.30 w świetlicy wiejskiej w Dobrzyniu  odbędzie się Sesja Rady Gminy Lubsza z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 08.12.2011r.

4 Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.

5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.

6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

1)       zmian budżetu na rok  2011,

2)       uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

3)       uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

-   przedstawienie projektu uchwały przez Wójta Gminy,

-  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej

-  przedstawienie stanowisk komisji stałych;

-  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej;

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

-  głosowanie nad projektem uchwały,

4)       uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza na 2012 rok,

5)       uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubsza na 2012 rok,

6)       rozpatrzenia skargi,

7)       Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

8. Posumowanie działalności Rady Gminy i komisji Rady Gminy za rok 2011.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.

10. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.

11. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                                                            Przewodniczący

Rady  Gminy Lubsza

mgr Janina Wcisło

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg