Polecamy

Informacja w sprawie uzupełnienia dokumentacji  złożonej w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

pgr logo.jpeg

Informacja dla   RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ w sprawie uzupełnienia dokumentacji  złożonej   w ramach  projektu  grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Uprzejmie  informuję , że  Gmina Lubsza  nawiązała umowę  o powierzenie grantu  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 Po otrzymaniu    środków  finansowych  Gmina  Lubsza  zorganizuje  przetarg  na  zakup  laptopów.  Zgodnie z  wymogami projektu grantowego „Wsparcie dzieci  z rodzin pegeerowskich   w  rozwoju  cyfrowym  – Grant PPGR” , wsparcie  to    dedykowane jest   dla  dzieci z rodzin pegeerowskich, po złożeniu  stosownego oświadczenia, mieszkańców gminy Lubsza.

W związku z  długim okresem  czasu  jaki upłynął  od  naboru  , celem   potwierdzenia  miejsca  zamieszkania  ucznia, proszę o uzupełnienie  złożonego  oświadczenia  o dane osobowe,  według  załączonego wzoru .

Informuję, że Gmina Lubsza  organizując przetarg  musi mieć potwierdzone  dane  o miejscu zamieszkania  ucznia , gdyż zakupiony laptop może przekazać  tylko dla mieszkańca gminy. W innym przypadku gmina  zwraca  środki do Grantodawcy . 

Dane osobowe wykazane w załączniku   będą   również wykorzystane  przez gminę   do  nawiązania  umowy przekazania sprzętu komputerowego  dla  ucznia .

Celem nieprzedłużania  procedur przetargowych, proszę  o potwierdzenie  danych osobowych  według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 14  czerwca   2022r.  Dane te należy  dostarczyć do Urzędu Gminy w  Lubszy .  

Jednocześnie informuję, że  w przypadku, w którym uczeń od czasu  złożenia  ostatniego oświadczenia stał się pełnoletni,  jest zobowiązany  złożyć  oświadczenie  we  własnym imieniu  na  załączniku  nr  8  Regulaminu  projektu (OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę).

Wójt Gminy 

Bogusław Gąsiorowski

Do pobrania: DOCDane OSOBOWE wnioskodawcy załącznik do wniosku.doc (77,00KB)

PDFDane OSOBOWE wnioskodawcy załącznik do wniosku.pdf (573,60KB)

DOCZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie-1.doc (152,00KB)

PDFZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie-1.pdf (428,88KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg