Polecamy

Informacja o przeprowadzonym przetargu

Lubsza, dnia  25.05.2022r.

GN .6840.14.2021

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 18.05.2022r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzony  został  drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Dobrzyniu, oznaczonej jako działki nr  582 o pow. 0,4751 ha.

Dla nieruchomości   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020872/1  w Sądzie Rejonowym  w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nieruchomość położona jest w części na terenie  zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem  4.5.MZ.MJ. w części na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy oznaczonym symbolem RP.

Cena wywoławcza –   80 000,00 zł  plus należny podatek VAT (od części nierolnej).

Wpłata wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu  z dnia  12.04.2022r.  –  brak .

Liczba osób  dopuszczonych do  przetargu –  brak,

Liczba osób  niedopuszczonych do  przetargu -  brak.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia  25.05.2022r. do dnia 31.05.2022r.  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy, Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

                                                                                                                            

Wójt

Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 25.05.2022r.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg