Polecamy

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Lubsza w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na Sesji w dniu 26 maja 2022 r., na której podejmowana będzie również uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.

Nad raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Lubsza. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy Lubsza przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Lubsza wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Lubsza pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Pisemne zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, na który zwołana została sesja rady, na której ma być przedstawiony przedmiotowy raport.  

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Lubsza do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 25 maja 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy  w Lubszy, ul. Brzeska 16 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy przy ul. Brzeskiej 16 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsza: bip.lubsza.ug.gov.pl

Wojciech Jagiełłowicz

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Do pobrania:

DOCXzgłoszenie do udziału w debacie.docx (12,99KB) 

PDFzgłoszenie do udziału w debacie.pdf (181,38KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg