Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubsza.
 4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXI/2022 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 6 kwietnia 2022 r.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 6. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 8. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 9. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie).
 10.  Sprawozdanie z  realizacji   Rocznego Programu Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
 11.  Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 12.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg