Polecamy

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza: drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Szydłowice.

Opis nieruchomości : Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr 555 o pow. 0,1442 ha, działka nr 556 o pow. 0,1018 ha.  Działki nr 555, nr 556,   wpisane są  do księgi wieczystej nr OP1B/00020788/5  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr  555 niezabudowana, rodzaj użytku: R II, położona w północno zachodniej części wsi, wśród istniejącej zabudowy zagrodowej mieszkaniowej jednorodzinnej. Położona w tzw. drugiej linii zabudowy, graniczy z terenami niezabudowanymi, teren płaski porośnięty trawą.  Kształt prostokątny z sięgaczem pełniącym rolę wewnętrznego dojazdu do drogi gminnej asfaltowej. Działka znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg , kanalizację, dostępne w pasie drogowym.  Wodociąg dostępny na warunkach ZWiK Śmiechowice Sp. z o.o., kanalizacja na warunkach PWiK w Brzegu Sp. z o.o., energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON  Dystrybucja S.A. 

Działka nr 556, niezabudowana, rodzaj użytku: R II, położona jest w północno-zachodniej części wsi, wśród istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej wsi.  Teren działki jest płaski , porośnięty trawą. Kształt prostokątny, krótszym bokiem przylega do pasa drogowego z jezdnią o nawierzchni asfaltowej i rowem. Działka znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sieciową, dostępne w pasie drogowym . Wodociąg dostępny na warunkach ZWiK Śmiechowice Sp. z o.o., kanalizacja na warunkach PWiK w Brzegu Sp. z o.o., energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON  Dystrybucja S.A. 

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą Rady Gminy nr XLII/293/2013 z 30.12.2013 oraz uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działki nr   555, nr 556,  położone są  na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 18.10 MJ .

Działki nr  555, nr 556,   nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia –  sprzedaż na własność.

Tryb zbycia –  drugi nieograniczony przetarg ustny.

Pierwsze przetargi na sprzedaż dz. nr 555, nr 556 przeprowadzono w dniu 29.03.2022r. – przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza:

- działka nr 555 o pow. 0,1442 ha   ustalona została na kwotę:  65 000,00 zł plus należny podatek VAT,

- działka nr 556 o pow. 0,1018 ha ustalona została na kwotę: 50 000,00 zł plus należny podatek VAT,

Do uzyskanej w wyniku przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Miejsce i termin przetargu :  przetargi oddzielnie dla każdej nieruchomości odbędą się w dniu  19.05.2022 r.

-  działka nr 555 o godz. 10,00,

-  działka nr 556 o godz. 11,00,

w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  12.05.2022.r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

- nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników). Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Działki sprzedawane są w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów.  Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia, usunięcia drzewostanu,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona usunięcia, zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu podwyższonej o należny podatek VAT przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.  

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Szydłowice oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu  12.04.2022r. ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 Wójt Gminy Lubsza 

                                                                                                                     

Lubsza, dnia 12.04.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg