Polecamy

INFORMACJA PESEL / ІНФОРМАЦІЯ PESEL

Informacja o zmianach w zasadach przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 r.

Od dnia 16 marca 2022 roku w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ulegają zmianie zasady przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL tym osobom.

  1. Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię spełniającą wymania art. 29 ustawy o dowodach osobistych (tj. fotografia ma być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji naturalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL).
  1. Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się od osoby, której wniosek dotyczy odciski palców. Nie pobiera się odcisków palców od osób, które nie ukończyły 12 roku życia, od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
  1. Potwierdzenia tożsamości organ dokonuje na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokumentu potwierdzającego urodzenie.
  1. Kopię dokumentu na podstawie, którego organ dokonał ustalenia tożsamości dołącza się do wniosku o nadanie numeru PESEL. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, w celu przyspieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Osoby, którym już został nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców) aby mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy będą musiały zgłosić się ponownie do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców.

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

PDFwniosek o PESEL dla UKR_zm v.04_popr_na.pdf (687,59KB)

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ПРО НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL (ПЕРСОНАЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ) ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИБУЛИ ДО ПОЛЬЩІ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

 

З 16 березня 2022 року у зв’язку з набуттям чинності Закону про допомогу громадянам України змінюється порядок прийому заяв про надання цим особам номеру PESEL.

  1. При поданні заяви про надання номеру PESEL громадяни України і члени їх родини зобов’язані додати фотографію, що відповідає вимогам ст. 29 Закону про посвідчення особи (тобто кольорова фотографія розміром 35х45 мм, виконана на однотонному світлому фоні, з рівномірним освітленням; чіткий знімок, який відтворює природній колір шкіри, відображає особу в її натуральному положенні, від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, обличчя повинно займати 70 - 80% знімка. Фотографія повинна бути вертикальна і не викликати сумнівів щодо зображення обличчя особи, яка претендує отримати номер PESEL).
  1. При поданні заяви про отримання номеру PESEL беруться відбитки пальців особи, якої стосується заява. Відбитки пальців не беруться від осіб віком до 12 років, у яких тимчасово немає змоги взяти відбитки жодного з пальців або це фізично неможливо зробити.
  1. Підтвердження особи здійснюється на підставі  закордонного паспорта, Карти Поляка або іншого документа з фотографією, який дозволяє ідентифікувати особу (навіть недійсного), у випадку осіб у віці до 18-ти років може бути свідоцтво про народження.
  1. Копія документа на підставі якого встановлено особу додається до заяви про надання номеру PESEL. У зв’язку з необхідністю присвоїти номер PESEL багатьом особам у короткий термін, для прискорення цієї процедури, особи, які мають таку можливість, при поданні заяви можуть пред’явити разом з оригіналом ксерокопію документа, що посвідчує особу.

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg