Polecamy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Lubsza

 

O G Ł O S Z E N I E

                Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że w dniu 24.11.2011r o godz. 1030 w sali narad Urzędu Gminy w Lubszy  odbędzie się Sesja Rady Gminy Lubsza z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z Sesji z dnia 20.10.2011r.

5 Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.

6. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.

7. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:

a)    zmiany budżetu na rok 2011,

b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d)    ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, jej poboru i terminu  płatności oraz zwolnień z płaty skarbowej,

e)      trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie ,

f)        rozpatrzenia skargi (Pani Mirosławy Tomanik),

g)     rozpatrzenia skargi (Klubu Jeździeckiego TURBUD),

h)    rozpatrzenia skargi (Pani Aleksandry Michałek),

i)        określenia zasad związanych z  objęciem dzieci uczęszczających do szkół  prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół, oraz  prawem do bezpłatnego transportu dzieci sześcioletnich i młodszych  do  oddziałów  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza,

j)         zmiany uchwały NR LIV/375/2010 RADY GMINY LUBSZA z dnia 21 października 2010r. w sprawia określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Lubsza nie posiadających licencji zawodnika,

k)      wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry,

l)      uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, Rady Gminy Lubsza Nr XLIX/322/2010 z dnia 20 maja 2010r.,

m)  zmiany „studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza”,

n)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza (obręb Lubsza),

o)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza (obręb Nowy Świat, Kościerzyce, Śmiechowice),

p)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza (obręb Kościerzyce).

9. Uwagi do projektu budżetu gminy na 2012 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania Radnych.

11. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.

12. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                Przewodniczący

Rady  Gminy Lubsza

mgr Janina Wcisło

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg