Polecamy

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

logo_cyfrowa_gmina.jpeg

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze

POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Kwota dofinansowania: 269.910,00 zł (100 %)

Okres realizacji: maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy - nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.

Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Opis Projektu:

  • cyfryzacja Urzędu Gminy w Lubszy i Opieki Społecznej w Lubszy poprzez nabycie sprzętu IT i licencji oprogramowania, niezbędnych do realizacji pracy zdalnej,
  • wykonaniu analizy stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.