Polecamy

Ostatni termin na uzupełnienie dokumentacji  złożonej w ramach  konkursu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Lubsza została zobowiązania do weryfikacji w terminie do 17 stycznia 2022r. wszystkich danych zamieszczonych w oświadczeniach złożonych przez Państwa w ramach konkursu grantowego „Grany PPGR”, tj.: miejsca zamieszkania beneficjenta (ucznia), pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR i  miejsca zamieszkania,  jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta (ucznia) , sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

Część złożonych przez Państwa oświadczeń nadal nie posiada urzędowych poświadczeń informacji zawartych w złożonych oświadczeniach lub brak jest wymaganych załączników do oświadczeń, co uniemożliwia poprawną weryfikację danych przedstawionych w złożonych oświadczeniach.

Zgodnie z Regulaminu konkursu, Gmina dokonuje weryfikacji na podstawie rejestrów państwowych oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.

W wyniku braku poświadczeń danych zawartych w oświadczeniu, podlegają one odrzuceniu.

W związku z powyższym, jeżeli nadal nie zostały dostarczone wymagane poświadczenia do złożonych przez Państwa oświadczeń, proszę o niezwłoczne dostarczenie poniższych dokumentów:

1)      potwierdzenie zamieszkania w  gminie  ucznia (np. bilet miesięczny, legitymacja szkolna),

2)      potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR krewnych w linii prostej, tj. rodziców dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych (zaświadczenie, świadectwo pracy lub inny dokument  wystawiony przez  instytucje organów publicznych),

3)       potwierdzenie faktu pokrewieństwa ucznia w linii prostej (np. dziadka, pradziadka, itd.) - odpisy aktów stanu cywilnego,

4)      potwierdzenie zamieszkania  przez  członka rodziny w linii prostej  (np. dziadka, pradziadka, itd.) w gminie, w której istniał niegdyś PPGR, w której był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowani lub inny dokument wystawiony przez  pracodawcę lud instytucje publiczne, w którym jest zapis o miejscu zamieszkania).

Brakujące dokumenty, z dokładnym oznaczeniem sprawy której dotyczą, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w  Lubszy w nieprzekraczalnym w terminie do 12 stycznia 2022r. do godziny 15.00.

Wójt Gminy

Bogusław  Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg