Polecamy

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza:  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących  własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Myśliborzyce

Opis nieruchomości : Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr 19/4 o pow. 0,0966 ha, działka nr 19/2 o pow. 0,0249 ha, ark. m. 1. Sprzedaż działki nr  19/4  na własność, sprzedaż działki nr 19/2 na współwłasność w udziale wynoszącym 1/3 dla nabywcy  działki nr 19/4.  Działka  19/4 wpisana jest do księgi wieczystej nr OP1B/00004445/1, działka nr 19/2 wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00050166/8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 19/4 niezabudowana, teren płaski porośnięty trawą. Dostęp do działki

z drogi powiatowej asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną gruntową dz. nr 19/2, której sprzedaż nastąpi na współwłasność oraz dojazd bezpośredni z drogi gruntowej dz. nr 127.W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane o funkcji zagrodowo - mieszkaniowej. Uzbrojenie terenu :  wodociąg w 110 i kanalizacja ks 250 położone w drodze gruntowej ozn. nr dz. 127. Wodociąg dostępny na warunkach ZWiK Śmiechowice Sp. z o.o., kanalizacja na warunkach PWiK w Brzegu Sp. z o.o., energia elektryczna dostępna na warunkach TAURON  Dystrybucja S.A. 

Działka nr 19/2, niezabudowana, teren płaski o wym. 3m x 83 m porośnięty trawą i drzewami, nieogrodzony wydzielony wzdłuż granicy z posesją nr 2b. Działka stanowi drogę dojazdową do działek 19/1; 19/3; 19/4 z głównej drogi asfaltowej. Sprzedaż na współwłasność w udziale 1/3 dla nabywcy działki 19/4.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą Rady Gminy nr XLII/293/2013 z 30.12.2013 oraz uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działki nr  19/4; 19/2 położone są  na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 10.2 MZ. MJ oraz w części znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Działki nr  19/4; 19/2  nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie są przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Forma zbycia – działka nr  19/4 sprzedaż na własność, dz. nr 19/2 sprzedaż na współwłasność dla nabywcy działki 19/4.

Tryb zbycia –  pierwszy nieograniczony przetarg ustny.

Cena wywoławcza:

- działka nr 19/4 o pow. 0,0966 ha  wraz ze sprzedażą na współwłasność  udz. 1/3 w działce nr 19/2 ustalona została na kwotę:  58 000,00 zł plus należny podatek VAT

Do uzyskanej w wyniku przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Miejsce i termin przetargu :  przetarg odbędzie się w dniu  08.02.2022 o godz. 10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  04.02.2022.r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Działki sprzedawane są w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia, usunięcia drzewostanu,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona usunięcia, zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Myśliborzyce oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu 29.12.2021r.ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 29.12.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina