Polecamy

Uzupełnienie dokumentacji złożonej w ramach  konkursu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Uprzejmie  informuję , że Gmina Lubsza złożyła  wniosek w  Ramach  Programu  Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  dotyczący realizacji  projektu grantowego „Wsparcie dzieci  z rodzin pegeerowskich   w  rozwoju  cyfrowym  – Grant PPGR”,  którego podstawę  stanowiły złożone oświadczenia rodzica  / opiekuna prawnego ucznia  i oświadczenia uczniów pełnoletnich.

Centrum Projektów  Polska Cyfrowa  w ramach  oceny formalno- merytorycznej  złożonego  przez gminę  wniosku,  zawnioskowało o dokonanie jego  aktualizacji. Powołując się na   zapis §4  ust. 14  Regulaminu konkursu, który brzmi „Grantobiorca zobowiązany jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności. W szczególności, do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. Grantobiorca, w celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jego zasobach, lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie”.  

   Celem zakwalifikowania wniosku, Gmina została  zobowiązania  do  weryfikacji wszystkich danych  zamieszczonych w  oświadczeniach złożonych przez Państwa w ramach konkursu grantowego „Granty PPGR” : miejsca zamieszkania beneficjenta (ucznia) , pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR i  miejsca zamieszkania,  jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta (ucznia), sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

Część złożonych przez Państwa oświadczeń, bez załączonych  urzędowych  poświadczeń, nie  zawiera  dostatecznej  ilości  informacji  umożliwiającej   uzyskanie potwierdzenia zatrudnienia  z KOWR oraz z  rejestrów państwowych znajdujących się zasobach  gminy.

Zgodnie z   Regulaminu konkursu, Gmina może  dokonać  weryfikacji na  podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.

Mając powyższe na  uwadze, celem poprawnego zweryfikowania  oświadczenia, proszę o dostarczenie  dokumentów:

  1. potwierdzenie zamieszkania w  gminie  ucznia ( np. bilet miesięczny, legitymacja szkolna),
  2. potwierdzenie faktu  zatrudnienia w PGR krewnych w linii prostej  tj. rodziców dziadków, pradziadków/ opiekunów prawnych  (zaświadczenie , świadectwo pracy lub inny dokument  wystawiony przez  instytucje  organów  publicznych),
  3.  potwierdzenie faktu pokrewieństwa ucznia w linii prostej  (np. dziadka, pradziadka, itd.) - odpisy aktów stanu  cywilnego,
  4. potwierdzenie zamieszkania  przez  członka rodziny w linii prostej  (np. dziadka, pradziadka, itd.) w gminie, w której istniał niegdyś PPGR, w której był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowaniu lub inny dokument wystawiony przez  pracodawcę lud instytucje publiczne w którym jest zapis o miejscu zamieszkania)  .

 Powyższe  dokumenty z dokładnym oznaczeniem  jakiej sprawy dotyczą, należy dostarczyć  do Urzędu Gminy w  Lubszy  w nieprzekraczalnym terminie  do 14 grudnia  2021r. do godziny 15.00.

Wójt Gminy

Bogusław Gąsiorowski

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg