Polecamy

Informacja o kwalifikacji wojskowej

Informuje  się, że  zgodnie z obwieszczeniem Wojewody  Opolskiego z dnia 26 lipca 2021r. obowiązkowi stawienia się  do  kwalifikacji wojskowej  podlegają  mężczyźni urodzeni w 2002r.  oraz  mężczyźni  urodzeni  w  latach 1997 – 2001, którzy  nie posiadają określonej  zdolności  do czynnej  służby  wojskowej, oraz osoby  urodzone   w latach 2000 – 2001, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.

Do  kwalifikacji  wojskowej  wzywa się  również osoby, które  ukończyły 18 lat życia     i  zgłosiły się  ochotniczo do pełnienia służby  wojskowej oraz  kobiety  urodzone  w latach 1997 – 2002  posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby  wojskowej oraz pobierające naukę w szkołach  medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami  lub absolwentkami  tych szkół lub kierunków.

Kwalifikacja  wojskowa  na terenie powiatu  brzeskiego   trwać  będzie od 27 września  do 25 października br. (z wyjątkiem sobót i niedziel - łącznie 21 dni). Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej – Brzeg ul. Piastowska 14 ( I piętro) – Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, wejście od ul. Spacerowej, tel. kom. 608 039 913

Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Lubsza – 18.10. – 20.10.2021r.  – ilość dni 3, kobiety – 22.10, dzień rezerwowy – 25.10.

Osoba stawiająca się  do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

-  dowód osobisty lub inny  dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

-  dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych;

-  aktualną fotografię o wymiarach  3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane  kwalifikacje  zawodowe.

Osoba, która od dnia ogłoszenia do rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub  czasowego ponad 3 miesiące, zgłasza się  do  wójta lub  burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze  względu na nowe miejsce pobytu  stałego lub czasowego.

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego  (wywieszone na tablicach ogłoszeń) stanowią  wezwanie  do  kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn urodzonych w 2002 r i w latach  1997-2001

 nie posiadających kwalifikacji wojskowej lub pragnących zmienić posiadaną kategorię zdrowia.

Nieotrzymanie  wezwania imiennego  nie zwalnia osoby, podlegającej  stawiennictwu do kwalifikacji  wojskowej, od obowiązku stawienia się  w  terminie i  miejscu  wskazanym w  obwieszczeniu.

W  razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej  bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia   albo  zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję  do kwalifikacji  wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby, które  nie stawią się do kwalifikacji wojskowej  w określonym  terminie i miejscu albo nie przedstawią  nakazanych  dokumentów  lub  odmówią poddania się badaniom  lekarskim  podlegają  karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Informacji w  sprawie kwalifikacji  wojskowej dla mieszkańców  Gminy  Lubsza  udziela   się   w Urzędzie  Gminy  Lubsza ul. Brzeska 16  pok. Nr. 3 (przybudówka) (tel. 77 411 88 12 lub 606 235 890).

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg