Polecamy

Informacja

Lubsza, dnia  29.07.2021r.

GN .6840.15.2020.2021

WÓJT  GMINY  LUBSZA

Informuje: w dniu 22.07.2021r. w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 przeprowadzone  zostały rokowania po  drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż  nieruchomości, położonej  w Kościerzycach, oznaczonej jako działka nr  434/8.

Dla nieruchomości   prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00020790/2,   w Sądzie Rejonowym w Brzegu  – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nieruchomość położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.8. MZ,MJ.

Cena wywoławcza –   79 900,00 zł  plus należny podatek VAT

Wpłata zaliczki w terminie określonym w ogłoszeniu o rokowaniach  z dnia  14.06.2021r.  –   brak.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach  - brak.

Liczba osób  dopuszczonych do  rokowań –  brak.

Liczba osób  nie dopuszczonych do rokowań   -  brak,

Cena osiągnięta w rokowaniach - rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym. Nie dokonano wpłaty zaliczki, brak zgłoszenia udziału.

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. od dnia 29.09.2021 do dnia 04.08.2021r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl

Wójt Gminy-Bogusław  Gąsiorowski

Lubsza, dnia 29.07.2021r.                                                                          

 

                              

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg