Polecamy

Aktualności

 • aktualnosci.png

  Ważna aktualizacja aplikacji mobilnej

  Aplikacja mobilna Gminy Lubsza wymaga aktualizacji. Nowa wersja aplikacji zostanie udostępniona w środę (15 maja) o godzinie 9.00.

  14-05-2024
 • Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami

  Urząd  Gminy w Lubszy informuje, że w terminie do dnia 04 czerwca 2024r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

  Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

  Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

  Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r.

  Wnioski można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza lub w pokoju nr 12

  Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu Gminy.

  Do pobrania: PDFWniosek_o_szacowanie_strat_2024.pdf (247,51KB) DOCXWniosek_o_szacowanie_strat_2024.docx (26,00KB)

  20-05-2024
 • Ogłoszenie

  Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu  23 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Domu Ludowym w Lubszy

  17-05-2024
 • ​​​​​​​Ogłoszenie o  naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

  Wójt Gminy Lubsza zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LII/470/2024 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

  Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030.

  Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Nr LII/470/2024 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

  Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza oraz w siedzibie Urzędu.

  Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 16 maja 2024 r. do 6 czerwca 2024r.

   Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubszy w formie papierowej lub elektronicznej w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu):

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
   (w godzinach pracy Urzędu),
  • drogą elektroniczną na adres lubsza@lubsza.ug.gov.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza

  Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

  • niepodpisane;
  • złożone w innym terminie niż wyznaczony;
  • przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia

  Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubsza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

  Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Lubsza.

  Wójt Gminy Lubsza

  Do pobrania:

  PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf (107,62KB)

  PDFZałącznik nr 1.pdf (110,92KB)

  DOCXFormularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.docx (20,93KB) PDFFormularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.pdf (248,20KB)

  PDFZałącznik nr 2.pdf (109,36KB)

   

  16-05-2024
 • Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie Nr WG.0050.32.2024 Wójt Gminy Lubsza z dnia 06.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

  PDFZarządzenie - uchylenie.pdf (76,87KB)

  16-05-2024
Wszystkie aktualności
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg