Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXIII/2021 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 29.04.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Raport o stanie gminy za 2020 r.:
 1. debata radnych,
 2. debata mieszkańców Gminy Lubsza,
 3. podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubsza wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Wójta Gminy Lubsza z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
 1. przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2020,
 4. zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 5. przedstawienie Protokołu z kontroli wykonania budżetu za 2020 rok, dokonanej przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubsza, 
 6. dyskusja,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 1. Absolutorium dla Wójta Gminy Lubsza :
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza za rok 2020.
 1. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2021 rok,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021,
 3. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o.
 4. zmiany uchwały dotyczącej  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy
 5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Sielska Woda,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości przeznaczonych  do wykorzystywania na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność gminy,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych  na cele nierolne stanowiących własność gminy,

    11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.

    12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

     13. Zakończenie obrad.

 

Szanowni Państwo
W związku ze stanem epidemii, zwracam się do Mieszkańców Gminy Lubsza oraz wszystkich zainteresowanych, o śledzenie obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Lubsza w dniu  17 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 wyłącznie on-line, na stronie https://bip.lubsza.ug.gov.pl/6325/783/transmisja-z-obrad-rady-gminy-lubsza.html 

Proszę o zrozumienie powagi sytuacji i troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Sesji. Za utrudnienia przepraszam.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg