Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza: II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Kościerzyce.

Opis nieruchomości : Nieruchomość gruntowa oznaczona jako:

Dz. nr 434/8  o   pow. 0,1448 ha, rodzaj użytku: RIVa – 0,1034 ha, RIVb – 0,0414 ha.

Działka wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00020790/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy   w Brzegu – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 434/8 położona we wschodniej części  m. Kościerzyce, w sąsiedztwie luźnej  zabudowy mieszkaniowej i terenów niezabudowanych.  Teren działki jest płaski . Działka nie jest ogrodzona. Teren działki jest porośnięty swobodnie rosnącą roślinnością niską.   Dostęp do działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej następnie boczną drogą o nawierzchni gruntowej ok. 120 m. Uzbrojenie terenu : energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja w drodze głównej o nawierzchni asfaltowej. Media techniczne dostępne są na zasadach ustalonych w warunkach technicznych, każdorazowo ustalanych przez dysponentów poszczególnych sieci.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr 434/8 położona jest   na terenie  zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 5.8 MZ,MJ.

Działka nr 434/8   nie jest obciążona żadnymi ciężarami , nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań,  nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia :  sprzedaż na własność.

Tryb zbycia : drugi nieograniczony przetarg ustny.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 23.03.2021r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza:

-  działka nr 434/8 o pow. 0,1448 ha  ustalona została na kwotę:     79 900,00 zł + podatek VAT.

Do uzyskanej w wyniku przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

Miejsce i termin przetargu :  przetarg  odbędzie się w dniu 02.06.2021 r. o godz. 10,00 w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 .

Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  27.05.2021 r. było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz numer i położenie działki.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu okazują Komisji przetargowej dowody tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz  zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, stanem technicznym nieruchomości   i nie wnoszą zastrzeżeń. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność  gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)

- pełnomocnictwo,

-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora przetargu,  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała przetarg jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu, podwyższonej o należny podatek VAT, przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Kościerzyce oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu 23.04.2021 r. ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl .

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                      

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

 

Lubsza, dnia 23.04.2021r.

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg