Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 13.15 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXII/2020 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 04.02.2021 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2021,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021,
 3. zmiany Uchwały nr LIII/353/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 września 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 4. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubsza,
 5. ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom,
 6. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 7. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2021,
 8. zmiany uchwały dotyczącej  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy,
 9. rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego,  
 10. rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy w roku 2020 i plan pracy w 2021.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy w roku 2020 i plan pracy w 2021.
 3. Analiza realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami w roku 2020.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Szanowni Państwo
W związku ze stanem epidemii, zwracam się do Mieszkańców Gminy Lubsza oraz wszystkich zainteresowanych, o śledzenie obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Lubsza w dniu  29 kwietnia 2021 r. o godz. 13.50 wyłącznie on-line, na stronie https://bip.lubsza.ug.gov.pl/6325/783/transmisja-z-obrad-rady-gminy-lubsza.html 

Proszę o zrozumienie powagi sytuacji i troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Sesji. Za utrudnienia przepraszam.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg