Polecamy

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lubsza z dnia 12.02.2021r.

Działając na podstawie    ustawy z dnia 24 kwietnia    2003r. o    działalności pożytku    publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/139/2020 Rady Gminy Lubsza z dnia  10 grudnia 2020r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

Wójt Gminy Lubsza  informuje o  możliwości  zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy swoich kandydatów  do  pracy w Komisji Konkursowej  opiniującej oferty  złożone w trakcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania   i upowszechniania   kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2021.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić tylko jednego kandydata .

Na podstawie art. 15 ust. 2d i art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2019r. poz.688 z późn. zm. )  Wójt Gminy Lubsza  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do komisji (podpisane przez   kandydata oraz przez  osobę   upoważnioną  do   składania oświadczenia   woli w   imieniu organizacji/podmiotu   zgłaszającego ) należy składać( osobiście lub   listownie)   w siedzibie  Urzędu Gminy  w Lubszy w sekretariacie,    ul.  Brzeska    16, 49-313 Lubsza w zamkniętej  kopercie z dopiskiem  „Zgłoszenie   kandydata  do  Komisji   Konkursowej"  w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2021r. ( decyduje  data wpływu do Urzędu Gminy w Lubszy) . Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane   pod uwagę przy ustalaniu składu komisji.

Osoby reprezentujące w/w organizacje wybierane będą   spośród zgłoszeń złożonych    przez te   organizacje  w  sposób   i  terminie   ogłoszonym   przez Wójta, w   którym   określone   będą    funkcje poszczególnych   członków , jak również regulamin pracy Komisji Konkursowej.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji. O wyborze  kandydata decyduje Wójt Gminy biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonego kandydata.

Wybór nie wymaga uzasadnienia. Praca w komisji  jest społeczna, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podroży.

W  komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie.

Skład Komisji Konkursowej i regulamin jej pracy opublikowany będzie:

1) w  Biuletynie Informacji Publicznej (bip.lubsza.ug.gov.pl),

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubsza (www.lubsza.ug.gov.pl),

3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubszy.

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania: DOCzgloszenie-kandydata.doc (44,00KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg