Polecamy

Otwarty konkurs ofert na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2021

WÓJT GMINY  LUBSZA

Na  podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i   o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2019r., poz. 688  z poźn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXI/193/2020  Rady Gminy Lubsza z dnia 10 grudnia  2020r.  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy  Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2021

ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2021

Do pobrania:

PDFOgłoszenie otwatego konkursu 2021r_.pdf (528,89KB)

DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc (179,00KB)

DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc (144,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg