Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Nr WG.0050.11.2021

 Wójta Gminy Lubsza z dnia 26.01.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Nr ……. Rady Gminy Lubsza z dnia …… w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129, poz. 1472 z 10.11.2010 r.),

z a r z ą d z a m:

§ 1

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w terminie 21 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Giny Lubsza: www.lubsza.ug.gov.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsza: http://bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

§ 2

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem Uchwały
Nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia … w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Lubsza: www.lubsza.ug.gov.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsza: http://bip.lubsza.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

§ 3

  1. Konsultacje społeczne będą prowadzone poprzez możliwość składania pisemnych uwag oraz dodatkowo możliwa jest forma spotkania publicznego, z którego sporządza się protokół.
  2. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do projektu Uchwały w terminie
    7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w § 1, tj. w okresie od dnia 10.02.2021r. do dnia 16.02.2021r. do godziny 1500,  na adres lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza.

§ 4

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie konsultacji jest pani Małgorzata Sarna – podinsp. ds. ochrony środowiska, tel. 77 411 86 30, wew. 134.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

 

Uzasadnienie:

Na podstawie zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekty aktów prawnych prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podlegają konsultacji z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi. Na terenie Gminy Lubsza obowiązuje uchwała nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
 i podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W związku z powyższym, ze względu na wagę podejmowanej uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Lubsza polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami.

Do pobrania:

DOCXProjekt uchwały.docx (14,17KB)

DOCXZałącznik nr 1 do uchwały - Regulamin.docx (18,70KB)

DOCXZałącznik nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji.docx (17,31KB)

DOCXZałącznik nr 2 Wniosek o przekazanie dotacji.docx (14,94KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg