Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że zdalna Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się  w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 16.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XX/2020 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 29.10.2020 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2020,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 4. uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok:

-  przedstawienie projektu uchwały przez Wójta Gminy,

-  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

-   przedstawienie stanowisk komisji stałych,

-  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

-  głosowanie nad projektem uchwały,

 1. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy,
 2. Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 3. zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy
 4. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania,
 5. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
 6. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsza,
 7. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
 9. zmiany Uchwały nr XIX/163/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Brzeskim z zakresie wykonania zadania Powiatu Brzeskiego obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1169 O w miejscowości Błota,
 10. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu,
 11. przystąpienia Gminy Lubsza do stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
 12. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza na 2021 rok,
 13. uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubsza na 2021 rok.
 1. Analiza realizacji zadań Gminy Lubsza w zakresie gospodarki odpadami.
 2. Podsumowanie działalności Rady Gminy Lubsza oraz Komisji Rady Gminy Lubsza.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg