Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie WG.0050.139.2020  Wójta Gminy Lubsza

z dnia 03. 11.2020r.

w sprawie  informacji o wynikach konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji  (tj.  Dz.U. z 2020r. poz. 1057 )

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ), w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010r.) , jak również  Zarządzenia Wójta Gminy  WG.0050.126. 2020 z dnia 05. 10.2020r. w sprawie   przeprowadzenie   konsultacji  „ Rocznego Programu  Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2021” ogłaszam  wyniki  przeprowadzonych  konsultacji :

§1

 Przedmiotem    konsultacji był   „ Roczny  Program  Współpracy  Gminy Lubsza  z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2021”.

§2

Termin przeprowadzenia  konsultacji podany był do  publicznej  wiadomości   na  okres 21  dni od  dnia  publikacji projektu  uchwały na  stronie internetowej Urzędu Gminy Lubsza www.lubsza.ug.gov.pl, w Biuletynie Informacjo Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl oraz  na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Lubszy i  wyznaczony był od  dnia 07.10.2020r. do 28.10.2020r.  

§3

Organizacje pozarządowe oraz  podmioty o których  mowa  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogły zgłaszać pisemne uwagi do projektu uchwały  Rocznego Programu  Współpracy w terminie  daty  zakończenia konsultacji określonej w   § 2 to jest do dnia 28.10.2020r.

§ 4

W  wyznaczonym terminie  nie było  potrzeby zorganizowania spotkania  publicznego, jak również brak  było pisemnych uwag zgłoszonych do  projektu uchwały  Rocznego Programu Współpracy.

§ 5

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z powołanymi wyżej przepisami i są ważne bez względu na liczbę uczestników biorących udział.

§ 6

Zarządzenie o  wynikach przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości przez  zamieszczenia  na  tablicy  ogłoszeń  w budynku Urzędu  Gminy, oraz  na stronie na  stronie internetowej Urzędu Gminy Lubsza i w Biuletynie Informacji Publicznej.                                  

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt 

Bogusław Gąsiorowski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekty aktów prawnych  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności  statutowej organizacji wymienionych w § 3  podlegają konsultacji z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi .

Do pobrania: 

PDFZałacznik do Zarzadzenia WG dot wynikow konsultacji Roogram Wspólpracy na 2021r.pdf (509,42KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg