Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

  Zarządzenie WG.0050.52.2015
Wójta Gminy Lubsza zdnia 30.03.2015r.
 
w sprawie informacji o wynikach konsultacji zradami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art 3 ust, 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), w związku      z § 1 ust. 1 pkt 8 Uchwały Nr LIV 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa   w art, 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472   z 10.11.2010r.), jak również Zarządzenia Wójta Gminy Lubsza WG. 0050.36.2015 z dnia 02 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsza na lata 2015 – 2025,
o g ł a s z a m wyniki przeprowadzonych konsultacji:
 
§ 1
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsza na lata 2015 – 2025.
 
§2
Termin przeprowadzenia konsultacji podany był do publicznej wiadomości na okres    14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy   w Lubszy www.Lubsza.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.tensoft.pl , oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i wyznaczony był od dnia 06.03.2015r. do 20.03.2015r.
 
§3
Organizacje o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego     i wolontariacie mogły zgłaszać pisemne uwagi do projektu uchwały w terminie 7 dni od daty zakończenia konsultacji określonej w § 2 to jest do dnia 27.03.2015r.
§4
W wyznaczonym terminie nie było potrzeby zorganizowania spotkania publicznego, jak również brak było pisemnych uwag zgłoszonych do projektu uchwały.
 
§ 5
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z powołanymi wyżej przepisami i są ważne bez względu na liczbę uczestników biorących udział.
 
§ 6
Zarządzenie o wynikach przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.lubsza.tensoft.pl .
 
§7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Wójta Gminy Lubsza
 
  
  
Uzasadnienie.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekty aktów prawnych prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji wymienionych w § 3 podlegają konsultacji z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi.
 
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg