Polecamy

Ogłoszenie o Sesji

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIX/2020 z Sesji Rady Gminy Lubsza z 02.07.2020 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2020 rok,
 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 3. obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok  2021,
 4. zwolnień z podatku od nieruchomości,
 5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 6. opłaty od posiadania psów,
 7. obniżenia ceny drewna stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego na rok 2021,
 8. ustalenia wysokości stawki  procentowej opłaty adiacenckiej,
 9. zmiany Uchwały Nr  XXXIII/224/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 12.03.2009r.   w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za  wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób  obliczania  wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny  doraźnych  zastępstw jak również  szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego dla   nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubsza zmienionej uchwałą nr:  XI/74/2011 z dnia 22.09.2011r., uchwałą  nr XI/298/2018 z dnia 1 marca 2018r., oraz uchwałą  nr XII/88/2019 z dnia 12 września 2019r.
 10. zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Leśna Woda”,
 11. zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Rogalice”,
 12. kontynuacji realizacji programu polityki zdrowotnej,
 13. nadania nazwy ulicy w miejscowości Mąkoszyce,
 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza,
 15. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza,
 16. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy,  nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność gminy,
 17. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy, 
 18. zmiany Uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb Mąkoszyce,
 19. zmiany Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb Mąkoszyce,
 20. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Lubsza,
 21. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Lubsza,
 22. rozpatrzenia skargi,
 1. zmiany Uchwały nr XVII/132/2020 z dnia 25 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego,
 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Dobrzyń
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Dobrzyń
 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Szydłowice

za. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, obręb Szydłowice

 1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020  ze szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania w gminnych placówkach oświatowych oraz stan placówek w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

   Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg