Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XVIII z Sesji Rady Gminy Lubsza z 28.05.2020 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Raport o stanie gminy za 2019 r.:
 1. debata radnych,
 2. debata mieszkańców Gminy Lubsza,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubsza wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Wójta Gminy Lubsza z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
 1. przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2019,
 4. zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 5. przedstawienie Protokołu z kontroli wykonania budżetu za 2019 rok, dokonanej przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubsza,    
 6. dyskusja,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 1. Absolutorium dla Wójta Gminy Lubsza :
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubsza za rok 2019.
 1. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na 2020 rok,
 2. zmiany  Uchwały Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Lubsza z dnia  25 kwietnia 2020r.  w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
 3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsza na rok szkolny 2020/2021,
 4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego w Kościerzycach,
 5. zmiany Uchwały Nr IX/58/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb Mąkoszyce,
 6. zmiany Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza obręb Mąkoszyce,
 7. rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
 8. wyrażanie zgody na współdziałanie z Powiatem Brzeskim w zakresie wykonania zadania obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1169 O w miejscowości Błota.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

          Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg