Polecamy

Ogłoszenie

 WÓJT  GMINY  LUBSZA

 ogłasza:  drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność gminy.

1.      Położenie nieruchomości:  PISARZOWICE

2.      Opis nieruchomości

     przedmiotem  przetargu jest:

 -   działka  nr 73/7  o pow. 0,1547 ha.  Rodzaj użytku:  R IVa, niezabudowana.

Działka nr 73/7 położona  w środkowej części wsi Pisarzowice, przy drodze krajowej nr 39. Konfiguracja  terenu płaska, kształt zbliżony do kwadratu - korzystny. Teren porośnięty trawą oraz drzewami iglastymi. Na działce znajdują się urządzenia rekreacyjne kosz do koszykówki i huśtawki. Stalowe urządzenia tych urządzeń są skorodowane w złym stanie technicznym. Na dz. znajduje się słup energetyczny oraz pozostałości ogrodzenia- słupki stalowe.  Uzbrojenie: wodociąg i kanalizacja w drodze, energia elektr. dostępna na warunkach Tauron Sp. z o.o.

Dostęp do działki dobry z drogi asfaltowej.

Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) średnie, ze względu na sytuację

planistyczną- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka  zapisana w księdze wieczystej KW nr OP1B/00020862/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia – sprzedaż na własność.

3.      Tryb zbycia –   nieograniczony przetarg ustny.

4.      Cena wywoławcza: 95 000,-zł .

5.      Z dniem 31.12.2003r. na terenie Gminy Lubsza przestał obowiązywać miejscowy plan

ogólny zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości  Pisarzowice i Garbów. W związku z tym nie można podać przeznaczenia działki 73/7 w miejscowym planie.

Dla działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu  30.04.2015r. o godz.10,00 w

sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16.

7.      Warunki udziału w przetargu –  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby

prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić  na konto nr

 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007  Gminy  Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu  27.04.2015 r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że

 zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.

 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność

 gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności

majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka (notarialnie poświadczone), iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub przybyć na przetarg ze współmałżonkiem.

Przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/ lub

- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/

- pełnomocnictwo

-nr konta na które należy zwrócić wadium /dotyczy wszystkich uczestników/. Nabywca ponosi koszty umowy i opłaty wieczysto-księgowe.

8.      Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.      Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała

przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w przetargu  przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy odnotowana była na koncie gminy.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 Ogłoszenie o przetargu ukazało się w dniu 26.03.2015r. na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej:  bip.lubsza.tensoft.pl.  Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w dniu 26.03.2015r.r. oraz na t..o.  miejscowości  Pisarzowice, w Panoramie  zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

 

 

Lubsza, dnia 26.03.2015 r.

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg