Polecamy

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Lubsza

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, na czas określony z przeznaczeniem na cele nierolnicze.

1. Położenie, oznaczenie i opis przedmiotu dzierżawy:

Nieruchomość niezabudowana położona w Pisarzowicach w najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowo – mieszkaniowa. Kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski. Posiada dostęp do drogi publicznej dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość stanowi własność gminy, oznaczona nr działki 92/1 o pow. 0,1297 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu  prowadzi księgę wieczysta nr OP1B/00031247/1.

W dniu 31.12.2003r. na terenie Gminy Lubsza przestał obowiązywać miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pisarzowice i Garbów.

2. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Forma udostępnienia:

Dzierżawa na czas oznaczony do 31.05.2023r. na cele nierolnicze – bez prawa zabudowy.

4. Miesięczny czynsz wywoławczy:  100,00 zł + podatek VAT.

Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem  1 lipca każdego roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego na dany rok w ustawie budżetowej.

5. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu: 23.06.2020r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 w sali narad na II piętrze budynku.

6. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

- wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonych w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia

- stawią się na przetarg z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przedstawiciela lub pełnomocnika ( dotyczy innych podmiotów)

- postąpienie nie może wynosić mniej niż 10,00 zł.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy dzierżawy  na warunkach zgłoszonych podczas przetargu współmałżonka przystępującego do przetargu. Warunek ten nie dotyczy osób, które stawią się na przetargu ze współmałżonkiem.

7. Wadium :

Wysokość wadium wynosi: 50,00 zł i płatne jest na konto Gminy Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011 w takim terminie aby w dniu 18 czerwca było odnotowane na koncie gminy. W tytule wpłaty wadium należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w przetargu oraz nr i położenie działki. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu po zawarciu umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni na wskazane konto.

W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

8. Warunki zawarcia umowy dzierżawy:

Umowa dzierżawy zawarta zostanie z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz miesięczny podwyższony o należny podatek VAT.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostanie , na tablicy ogłoszeń w m. Pisarzowice oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu 04.06.2020 r .ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

Wójt Gminy Lubsza

Lubsza, dnia 04.06.2020r.                            

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg