Polecamy

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym  w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XVII/2020 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 25.04.2020 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 2. zmiany budżetu na rok 2020
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 4. wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 5. ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Lubsza dla uczniów,
 6. Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów,
 7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych umów dzierżawy,  nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania na cele rolnicze, na ogrody przydomowe, stanowiących własność gminy,
 10. rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
 11. rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” na wszystkich obywateli gminy
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg