Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie WG.050.64.2020  Wójta Gminy Lubsza

z dnia 11 maja  2020 r.

w sprawie przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji Rocznego Programu  Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz  punktu 1 części IX  Programu współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, uchwalonego Uchwałą Nr XLVIII/358/2018 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 października  2018 roku

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi

 i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Lubsza, sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsza z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Bogusław  Gąsiorowski

Do pobrania: PDFZarzadzenie w spr. sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi2.pdf (427,34KB)

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg