Polecamy

Ogłoszenie

WÓJT   GMINY LUBSZA
 
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali usługowych .
 
Położenie nieruchomości – lokale usytuowane w budynku nr 121 w Szydłowicach.
Opis nieruchomości: Nieruchomość obejmująca budynek nr 121 na dz. nr 353/3 usytuowana w obrębie istniejącej zabudowy w centrum wsi. Teren płaski. Dojazd dogodny z drogi głównej o nawierzchni asfaltowej. Działka  w kształcie zbliżonym do trapezu, zabudowana budynkiem usługowym zawierającym 3 lokale.
Media: energia elektryczna, woda z wodociągu wiejskiego, ścieki odprowadzane do zewnętrznej instalacji ściekowej, ogrzewanie c.o. ze wspólnej kotłowni na olej opałowy.
Budynek składa się z dwóch połączonych brył o różnej wysokości, z których każda pokryta jest osobnym dachem.
W niższej części znajduje się lokal nr 1dwupoziomowy. Z osobnym wejściem. Jest to budynek parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły, ze stropem i dachem drewnianym krytym blachą.
Wyższa część budynku z dachem płaskim dwuspadowym o niewielkim nachyleniu, nie jest podpiwniczona, posiada dwie kondygnacje nadziemne i osobne wejście w ścianie frontowej.
W tej części znajdują się dwa lokale usługowe nr 2 i 3.
Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym i średnim standardzie wykończenia. Ściany budynku nie są zawilgocone. Brak widocznych ugięć lub wykrzywień.
Budynek powstał przed 1939 rokiem. Budynek (lokale) nie posiada charakterystyki energetycznej.
Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Brzegu nr OP1B/00020788/5.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005 oraz uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, działka nr 353/3 położona jest na terenie usług oświatowych.
Obciążenia i zobowiązania: lokale są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Tryb zbycia: nieograniczone przetargi ustne.
Opis lokalu nr 1
Lokal dwupoziomowy, położony na parterze i poddaszu budynku. Posiada niezależne wejście z zewnątrz. Ostatni sposób użytkowania : szkoła wiejska. Lokal składa się na parterze z 5 pomieszczeń, 2 korytarzy i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu na parterze wynosi 97,77 m2. Na poddaszu znajdują się: 2 pomieszczenia, korytarz i łazienka.  
Powierzchnia użytkowa lokalu na poddaszu wynosi: 20,26 m2.
Do lokalu przynależą pomieszczenia przynależne: 2 strychy o powierzchni 30,24 m2 i 6,92 m2.
Sprzedaż lokalu z jednoczesną sprzedażą udziału  w częściach wspólnych budynku i gruntu 0,596części.
Lokal wyposażony w wewnętrzne urządzenia: instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna, ogrzewanie c.o. ze wspólnej kotłowni na olej opałowy.
Opis lokalu  nr 2
położony jest na parterze, składa się z jednego pomieszczenia w kształcie prostokąta o powierzchni użytkowej 50,69 m2. Brak pomieszczenia wc. Brak pomieszczeń przynależnych. Wykończenie lokalu: płyty kartonowo-gipsowe, na podłodze wykładzina PCV, stolarka okienna PCV, grzejniki stalowe płytowe.
Sprzedaż lokalu z jednoczesną sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 0,195części.
Lokal wyposażony w wewnętrzne urządzenia: instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna, ogrzewanie c.o. ze wspólnej kotłowni na olej opałowy.
Lokal nr 3
Położony jest na piętrze , składa się z jednego pomieszczenia w kształcie prostokąta o powierzchni użytkowej 49,26 m2 oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego, położonego na tym samym piętrze o powierzchni 5,21 m2. Brak pomieszczenia wc. Wykończenie lokalu: na ścianach płyty kartonowo-gipsowe, na podłodze deski, stolarka okienna drewniana, grzejniki stalowe, płytowe. Dostęp do pomieszczenia dobry ze wspólnego korytarza.
Sprzedaż lokalu z jednoczesną sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 0,209części.
Lokal wyposażony w wewnętrzne urządzenia: instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna, ogrzewanie c.o. ze wspólnej kotłowni na olej opałowy.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi.
Forma zbycia –  sprzedaż lokali na własność, sprzedaż udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku na współwłasność.
1.      Tryb zbycia –   nieograniczony przetarg ustny.
Cena wywoławcza:
- lokal nr 1 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku ustalona została na kwotę: 149 000,00 zł.
- lokal nr 2 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku ustalona została na kwotę:    70 500,00 zł.
- lokal nr 3 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku ustalona została na kwotę:    55 500,00 zł.
2.      Miejsce i termin przetargu – Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2015r. w
sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16:
- godz. 10,00 - lokal nr 1
- godz. 10,30 - lokal nr 2
- godz. 11,00 - lokal nr 3
3.      Warunki udziału w przetargu – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium płatne jest w pieniądzu i należy je wpłacić na konto nr
 51 9585 0007 0010 0100 0039 0007 Gminy Lubsza prowadzone przez BS Oława, w takim terminie aby w dniu 24.04.2015r. było odnotowane na koncie gminy. Dowód wpłaty wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że
 zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia.
 Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpis CRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego (dot. spółek) lub
- aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dot. przedsiębiorstw państwowych)
- pełnomocnictwo
-nr konta na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników).
4.      Kwota wadium wpłacona przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w
poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5.      Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – osoba, która wygrała
przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, w takim terminie aby w dniu umowy odnotowana była na koncie gminy.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
 
 
Lubsza, dnia  26.03.2015r                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg