Polecamy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • Realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Lubsza.

  granty PPGR.jpeg

  Od 04 maja 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubszy odbywa się przekazywanie  sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

  Projekt jest skierowany dla dzieci, których rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w nieistniejących już Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Celem projektu jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR-ów.

  Gmina Lubsza otrzymała na ten cel 477 896,00 złotych, dzięki czemu w ramach realizacji zadania został dokonany zakup 185 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office. Oprócz sprzętu komputerowego, część pozyskanych środków przeznaczono na zakup dodatkowych akcesoriów: toreb na laptopy, myszy komputerowych przewodowych, słuchawek.

  - Jak mówi Wójt Bogusław Gąsiorowski jest to najbogatsze wyposażenie w Polsce w tym Programie.

  Sprzęt komputerowy łącznie z  oprogramowaniem przekazywany jest na podstawie umowy na własność rodzicom dzieci lub pełnoletnim uczniom, którzy złożyli wymagane dokumenty
  i tym samym zostali zakwalifikowani do projektu.

  Z nowych urządzeń zadowoleni są rodzice, ale przede wszystkim większość dzieci, dla których jest to pierwszy taki sprzęt na własny użytek, który będzie znaczącym narzędziem wsparcia w procesie edukacji.

  Laptopy są sukcesywnie odbierane przez mieszkańców gminy.

  Sprzęt komputerowy łącznie z oprogramowaniem przekazywany jest na własność. Celem zachowania trwałości projektu Gmina Lubsza będzie monitorowała przez okres 2 lat od zakończenia projektu  utrzymanie  efektów.  Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć i będą  przez Gminę Lubsza poddani monitorowaniu. Monitorowanie dotyczy posiadania i wykorzystywania  przekazanego   sprzętu  komputerowego zgodnie z celem programu.

  20230504_093840.jpeg 20230505_120206.jpeg 20230505_122944.jpeg 20230508_092453.jpeg 20230505_091537.jpeg  20230505_084400.jpeg 20230505_091446.jpeg

  08-05-2023
 • Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

  logo_cyfrowa_gmina.jpeg

  Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19

   

  P

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności  na zagrożenia REACT-EU

  Działanie 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie  cyfrowej odpowiedzialności  na zagrożenia dotyczące realizacji  projektu grantowego

  „Wsparcie dzieci z  rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

   

  Gmina Lubsza  otrzymała grant w wysokości 477 896,00 zł z Programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR.

  Z przyznanego grantu gmina  Lubsza zakupi  188 laptopów w drodze  postępowania przetargowego. Nieodpłatnie otrzymają je na własność uczniowie  szkół – mieszkańcy  gminy Lubsza , których bliscy krewni pracowali  w Państwowych Gospodarstwach Rolnych .

  Laptopy będą przekazane dzieciom, których rodzice w przeprowadzonym    naborze wniosków, złożyli do gminy odpowiednie dokumenty. Z tymi osobami zostanie nawiązana umowa , która m.in. zobowiąże  do wykorzystywania laptopów zgodnie  z przeznaczeniem.

  Cel programu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

  Planowany termin realizacji – do końca 2022 r.

  Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 23.05.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 10 miesięcy.

  Planowane efekty: Zakupiony sprzęt posłuży jako wsparcie rodzin popegeerowskich   w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w szczególności w trakcie nauki zdalnej.

  Wójt

  Bogusław Gąsiorowski

   

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
  Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

   

  01-07-2022
 • Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

  logo_cyfrowa_gmina.jpeg

  Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19

  Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze

  POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach

  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

  Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19

   

  Kwota dofinansowania: 269.910,00 zł (100 %)

  Okres realizacji: maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy - nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.

  Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

  Opis Projektu:

  • cyfryzacja Urzędu Gminy w Lubszy i Opieki Społecznej w Lubszy poprzez nabycie sprzętu IT i licencji oprogramowania, niezbędnych do realizacji pracy zdalnej,
  • wykonaniu analizy stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

   

  Projekt "Cyfrowa Gmina" jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Umowa o powierzenie grantu o numerze 3126/1/2021

  02-02-2022
 • Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  LOGOTYPY ZDALNA SZKOLA.jpeg

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

  Działanie 1.1

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

  pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 53 394,35 zł

   

  Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 53 394,35 zł jako dotację
  z Ministerstwa Cyfryzacji.

  Za otrzymane środki zostało zakupionych 19 laptopów z oprogramowaniem
  i ubezpieczeniem sprzętu na potrzeby zdalnego nauczania.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

  Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem
  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

  Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla nauczycieli  i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,  do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

  Działanie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
  2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania
  1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego
  pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

  30-06-2020
 • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  LOGOTYPY ZDALNA SZKOLA.jpeg

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

  Działanie 1.1

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

  pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 56.700,00zł

  Od 1 kwietnia 2020r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

  Gmina Lubsza po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 56.700,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

  Za otrzymane środki zostało zakupionych 21 notebooków z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania.

  Zakupiony w ramach projektu sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czepielowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowicach.

  Planowanym efektem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zdalnego nauczania.

  Celem projektu jest stworzenie warunków technicznych dla uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

  Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  11-05-2020
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg