Polecamy

Aktualności

 • Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kościerzycach

  mapka.jpeg Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu w miesiącu maju na budowę świetlicy w Kościerzycach. Gmina Lubsza posiada pozwolenie budowlane wraz z uzgodnieniami konserwatora zabytków na przebudowę istniejącego przedszkola
  w Kościerzycach na świetlicę sołecką. Istniejący budynek będzie stanowił zaplecze budowane sali, natomiast nowa część będzie z nim połączona. W nowobudowanej części będą znajdować się toalety dla kobiet, toalety dla mężczyzn, a także toalety dla osób niepełnosprawnych oraz sala imprezowo – taneczna (sala spotkań) o powierzchni 200 m2.  Kościerzyce to duża wieś Gminy Lubsza, w której zdaniem Wójta musi być porządna świetlica wiejska, na którą tak wiele lat czekają mieszkańcy.

  Urząd Gminy w Lubszy

   

   

  11-04-2024
 • Remont drogi powiatowej w Czepielowicach coraz bliżej

  zdjecie.jpeg  Pismem nr GPD.7021.3.2024 w dniu 04.01.2024 r. Wójt Gminy Lubsza zwrócił się do Starosty Powiatu Brzeskiego z zapytaniem o plany wykonania remontu drogi powiatowej nr 1157 O w Czepielowicach.

  Pismem nr DR.7010.2.2024.IK z dnia 31.01.2024 r. Starosta Brzeski poinformował Wójta Gminy Lubsza o planach realizacji robót budowlano-drogowych drogi powiatowej nr 1157 O w Czepielowicach w ramach środków z programu Polski Ład w roku 2024. Obecnie trwają prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej na drogach powiatowych. Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski jest przekonany, że ze względu na bardzo zły stan drogi, zostanie ona naprawiona w pierwszej kolejności. Jednocześnie deklaruje, że wkład własny na realizację ww. zadania zostanie sfinansowany w 50% ze środków finansowych Gminy Lubsza.

  W wyborach w dniu 7 kwietnia br. ponownie został wybrany pan Tomasz Komarnicki Radny Powiatowy, który dotychczas jest Członkiem Zarządu, przedstawicielem w Komisji Drogowej, wybranym przez mieszkańców, między innymi Gminy Lubsza. Czas najwyższy, aby potwierdził swoimi działaniami obdarowane zaufanie mieszkańców, między innymi Czepielowic.

   

  Urząd Gminy w Lubszy

  11-04-2024
 • Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Lubsza  w okresie kadencji 2018 - 2024

  Wybory do Rady Gminy VIII kadencji odbyły się 21 października 2018 r.

  W bezpośrednich wyborach dokonano wyboru 15 radnych i wójta gminy.

  W kadencji 2018-2024 odbyły się LIII sesje Rady Gminy Lubsza, podczas których rada gminy podjęła 485 uchwał w sprawach:

  - budżetu gminy,

  -  podatków i opłat lokalnych,

  -  organizacyjnych,

  -  gospodarczych,

  -  społecznych,

  - ochrony środowiska,

  - porządkowych,

  - oświaty,

  -  przystąpienia do programów realizowanych w oparciu o środki Unii Europejskiej,

  -  zagospodarowania przestrzennego gminy.

  Rada Gminy podejmując uchwały stwarza płaszczyznę działania w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców i rozwoju gminy, a wójt je wykonuje. Problematyka omawianych zagadnień i podejmowanych uchwał w większości dotyczyła spraw finansowych i gospodarczych gminy skierowanych na rozwój gminy i rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców.

  Uchwalaliśmy m.in.:

  - wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz na lata 2024 – 2028,

  - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubsza na lata 2019 -2022 z perspektywą na lata 2023-2026,

  - Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubsza na lata 2020 – 2022 oraz na lata 2023 – 2025

  - Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów,

  - Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza na lata  2021  -  2025

  - Gminny Programu Rewitalizacji Gminy Lubsza na lata 2023-2030,

  Co roku przyjmowaliśmy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, Program Współpracy  Gminy Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

  Zdecydowanej poprawie uległa infrastruktura dróg gminnych, wyremontowano, wyposażono świetlice wiejskie i remizy strażackie.

  W ramach Funduszu Sołeckiego budowane są więzi społeczne i aktywizowane środowiska lokalne, które integrują społeczność gminy oraz umacniają tożsamość kulturową przez włączanie się mieszkańców w działalność kulturalną i promocyjną gminy.

  Gospodarka finansowa prowadzona przez samorząd gminy jest jawna. Na podstawie zgłaszanych wniosków wprowadzane były zmiany w budżecie gminy. Polityka finansowa gminy podlega kontroli komisji rewizyjnej, która kontroluje działalność wójta i jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w konsekwencji do udzielenia lub nieudzielenia przez radę gminy absolutorium wójtowi.

  W mijającej kadencji rada gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej corocznie udzielała absolutorium wójtowi gminy. Komisje Rady Gminy Lubsza pracowały w oparciu o plany prac uchwalone przez radę gminy na okres roku kalendarzowego. Komisja Rewizyjna oprócz sporządzania wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi, sprawdzała roczne wykonanie budżetu gminy, działalność jednostek organizacyjnych gminy, wykorzystanie dotacji, realizację dochodów własnych.  Ponadto podczas wspólnych posiedzeń komisje każdego roku omawiano propozycje stawek podatków i opłat lokalnych.

  W mijającej kadencji realizowano zadania, o których najczęściej była mowa na sesjach rady gminy oraz zebraniach wiejskich.

   

  Wojciech Jagiełłowicz

  Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

  11-04-2024
 • Działalność Wójta Gminy Lubsza w kadencji 2018 - 2024

  Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane w latach 2023-2024

  Trzecia stacja uzdatniania wody, wartość inwestycji 6.000.000,00 zł, dofinansowanie 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
  W ramach inwestycji wykonane został 3 nowe studnie wody pitnej pomiędzy Śmiechowicami a Nowym Światem, 2 żelbetowe zbiorniki wody pitnej w systemie Wolf razem 300m3 wody pitnej, budynek stacji uzdatniania wody wraz z filtrami, budynek zarządzania stacjami uzdatniania wody i samochody dostawcze, pogotowia technicznego – 2szt., elementy infrastruktury technicznej (ogrodzenie, plac utwardzony, itp.).

  Świetlica w Mąkoszycach – stan surowy, wartość inwestycji 750.000,00 zł, realizacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zakup okien środki własne gminy, docieplenie budynku – wniosek o środki unijne w drugim kwartale 2024r.

  Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

  Przebudowa drogi transportu rolnego w Kościerzycach, kolejny etap 250.000,00 zł z udziałem środków Marszałka Województwa Opolskiego (wykonano 2 etapy około 500.000,00 zł).

  Klub Dziecięcy w Dobrzyniu, drugi klub dla dzieci w wieku od 1 – 3 lat, dofinansowanie z Programu Maluch + 2022-2029 około 400.000,00 zł.

  Budowa PSZOK w Mąkoszycach, wartość inwestycji 1.600.000,00 zł z RPO WO 2014-2020.

  Budowa zaplecza socjalnego przy świetlicy w Roszkowicach, wartość około 100.000,00 zł.

  Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 600.000,00 zł, długość 2436 mb.

  W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, około 50.000,00 zł budowa placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych w 7 wsiach gminy Lubsza.

  Zakup 4 ha gruntu oraz starej gorzelni w Mąkoszycach za 20.000,00 zł.

  Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2022

  Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu, 4.500.000,00 zł, zrealizowane w ramach Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Programu Rządowy fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, dzięki temu zadaniu gmina osiągnęła europejski poziom dostępu mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 90% populacji ludności.

  Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

  Przebudowa drogi powiatowej przy szkole w sołectwie Czepielowice, wartość zadania 60.000,00 zł, udział gminy 50%.

  Przebudowa drogi transportu rolnego w Kościerzycach, pierwszy etap 250.000,00 zł z udziałem środków Marszałka Województwa Opolskiego.

  Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 730.000,00 zł, długość 2798 mb.

  Zapewnienie dostępności w budynku Urzędu Gminy w Lubszy dla osób ze szczególnymi potrzebami, około 105.000,00 zł.

  Zakup agregatu hydraulicznego wraz z osprzętem, 105.000,00 zł.

  Budowa Remizy OSP w Szydłowicach, stan surowy – 650.000,00 zł.

  W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, około 50.000,00 zł na budowę placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych w 7 wsiach gminy Lubsza.

  Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2021

  Przebudowa mieszkań na mieszkania socjalne w Mąkoszycach przy ul. Kolejowej, wartość około 750.00,00 zł, dofinansowanie w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiechowicach, wartość inwestycji 3.000.000,00 zł. Dofinansowanie z PROW 2014-2020.

  Budowa szatni sportowej w Dobrzyniu, wartość inwestycji 135.000,00 zł.

  Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 460.000,00 zł, długość 2334mb.

  Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi transportu rolnego w Kościerzycach.

  W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, około 50.000,00 zł na budowę placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych w 7 wsiach gminy Lubsza.

  Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

  Zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP w Czepielowicach, wartość około 850.000,00 zł, wkład własny Gminy Lubsza 300.000,00 zł.

  Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2020

  Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

  Budowa drogi transportu rolnego Nowy Świat – Tarnowiec drugi etap, końcowy, wartość około 240.000,00 zł z udziałem środków Marszałka Województwa Opolskiego.

  Zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP w Michałowicach, wartość około 850.000,00 zł, wkład własny Gminy Lubsza 250.000,00 zł.

  Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach, wartość około 370.000,00 zł.

  Zakup działek w Mąkoszycach: park i działka budowlana pod świetlicę wiejską, wielkość 4ha, za kwotę 104.000,00 zł.

  Rozbudowa budynku szkoły w Mąkoszycach, dobudowanie dwóch klas na piętrze zaplecza socjalnego hali sportowej wraz z toaletami i korytarzem i klatką schodową, wartość inwestycji 1.100.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 600.000,00 zł.

  Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kolniach, budowa toalet i aneksu kuchennego, środki własne Gminy Lubsza około 170.000,00 zł.

  W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, około 50.000,00 zł na budowę placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych w 7 wsiach gminy Lubsza.

  Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 430.000,00 zł, długość 2645 mb.

  Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2019

  Zakup samochodu dla OSP w Lubszy, wartość około 850.000,00 zł, dofinansowanie Gminy Lubsza około 420.000,00 zł.

  Budowa drogi transportu rolnego Nowy Świat – Tarnowiec pierwszy etap, wartość około 280.000,00 zł z udziałem środków Marszałka Województwa Opolskiego.

  Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 590.000,00 zł, długość 4026 mb.

  Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 90.000,00 zł.

  Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Dziecięcego w Lubszy, wartość około 180.000,00 zł.

  Inwestycje gminy i ważniejsze roboty budowlane rok 2018

  Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rogalice, wartość około 4.000.000,00 zł, przy udziale środków z PROW 2014-2020.

  Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Błotach, 50% Gmina Lubsza, wartość zadania 140.000,00 zł.

  Remonty dróg gminnych w 20 sołectwach gminy Lubsza, wartość zadania około 730.000,00 zł, długość 3815mb.

  Przebudowa budynku na lokale socjalne w Smolarniku, wartość około 720.000,00 zł, dofinansowanie w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę remizy OSP w Czepielowicach, wartość 15.000,00 zł

  Rozbudowa remizy OSP w Lubszy wraz z budową parkingu, wartość 130.000,00 zł.

  Budowa budynku przedszkola i Klubu Dziecięcego w Lubszy, wartość 3.600.000,00 zł

  Zmiana ogrzewania w budynku przedszkola w Mąkoszycach z węglowego na gazowe, wartość około 50.000,00 zł.

  Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Dobrzyniu i Garbowie, wartość około 50.000,00 zł

  Budowa placów zabaw, wiat biesiadnych, altan ogrodowych we wsiach gminy Lubsza.

  Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie.

  Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej.

  Zadania inwestycyjne i roboty budowlane to tylko fragment działalności Wójta Gminy Lubsza i pracowników Urzędu Gminy w Lubszy, w każdym z minionych lat były pozyskiwane środki Unii Europejskiej oraz krajowe na programy tzw. „miękkie”:

  Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza”- 1.006.012,50 zł, dofinansowanie 954.972,50 zł, RPO WO na lata 2014-2020; 

  Stawiamy na Przedszkolaki w Gminie Lubsza- 588.560,00zł, RPO WO na lata 2014-2020;

  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Lubsza – 477.896,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

  Dofinansowanie do funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Lubszy Program „MALUCH+”;

  Dofinansowanie do funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Dobrzyniu z programu „MALUCH+” 2022–2029”;

  „Poznaj Polskę” Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki;

  Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 56.700,00zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

  Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 53 394,35 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

  Laboratoria Przyszłości - Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki realizowane w szkołach w Gminie Lubsza;

  Aktywna tablica – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

   

  Wójt Gminy Lubsza

              Bogusław Gąsiorowski

   

   

  09-04-2024
 • Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon

                                                           Lubsza, dnia   09.04.2024r

  Ogłoszenie

  Wójt Gminy Lubsza informuje mieszkańców gminy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz zużytych opon (tylko samochodów osobowych) o średnicy do 120 cm w miesiącu kwietniu i maju 2024 roku:

  • 15, 16, 17 kwietnia - Lubsza, Piastowice
  • 22, 23, 24 kwietnia - Michałowice, Czepielowice, Nowe Kolnie, Garbów
  • 6, 7, 8 maja – Kościerzyce, Dobrzyń, Błota, Sielska Woda 
  •  13, 14, 15 maja– Borucice, Rogalice, Mąkoszyce, Raciszów, Roszkowice, Nowy Świat
  • 20, 21, 22 maja - Tarnowiec,  Lubicz, Śmiechowice, Myśliborzyce, Szydłowice, Pisarzowice

  Zbiórka odbywa się poprzez wystawienie odpadów przed swoją posesję w dniu poprzedzającym odbiór.

  Odpady odbierane będą w wyznaczonym terminie w godzinach 6.00 – 18.00. Reklamacje będą uwzględniane do dnia 7 czerwca 2024 r.

  Bogusław Gąsiorowski

  Wójt Gminy Lubsza

  09-04-2024
Wszystkie aktualności
Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg