Polecamy

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

         Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XVI/2020 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 13.02.2020 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 6. Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 7. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2020
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Brzeskim w sprawie współdziałania w celu realizacji zadania obejmującego sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania remontu ul. Kolejowej w m. Mąkoszyce,
 4. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubsza na lata 2020 – 2022,
 5. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubsza na rok szkolny 2019/2020,
 7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Lubsza w roku 2020,
 8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 9. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy,
 10. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsza,
 11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Mąkoszyce,
 12. zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2025”,
 13. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Lubszy,
 14. przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg