Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie WG.0050.45.2020

Wójta Gminy Lubsza z dnia 26.03.2020r.

w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 506, z późn. zm.)  w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010 r.), ogłaszam wyniki przeprowadzonych konsultacji:

§1. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia …………. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§2. Termin przeprowadzenia konsultacji podany był  do  publicznej wiadomości  na okres 21 dni od  dnia  publikacji treści projektu uchwały na  stronie internetowej  Urzędu Gminy w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl  termin wyznaczony  był od  dnia  04.03.2020 r.  do 25.03.2020 r.

§3. Organizacje o których  mowa  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogły zgłaszać pisemne uwagi do projektu uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia …………. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie  daty  zakończenia konsultacji określonej   w  § 2 to jest do dnia 25.03.2020 r.

§ 4. W  wyznaczonym terminie  nie było  potrzeby zorganizowania spotkania  publicznego, jak również brak  było pisemnych uwag zgłoszonych do  projektu uchwały   nr…. Rady Gminy Lubsza z dnia ……..  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z powołanymi wyżej przepisami i są ważne bez względu na liczbę uczestników biorących udział.

§ 6. Zarządzenie o  wynikach przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości przez  zamieszczenia  na  tablicy  ogłoszeń  w budynku Urzędu  Gminy, oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl .                                                                                                                                                                                                                                                                  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lubsza

 

Uzasadnienie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekty aktów prawnych  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności  statutowej organizacji wymienionych w § 3  podlegają konsultacji z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi .

 

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg