Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie WG.0050.43.2020

Wójta Gminy Lubsza z dnia 25.03.2020r.

w sprawie    informacji o wynikach przeprowadzonych konsultacji  społecznych dotyczących projektu Uchwały nr …..Rady Gminy Lubsza z dnia ……….. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2020 na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 506, z późn. zm.)  w związku z § 1 ust.1 pkt. 1- 7  Uchwały Nr LIV/ 376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r.  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów  aktów   prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010 r.),

Ogłaszam wyniki przeprowadzonych konsultacji:

§1.  Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia …………. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2020

§2. Termin przeprowadzenia konsultacji podany był  do  publicznej wiadomości  na okres 21 dni od  dnia  publikacji treści projektu uchwały na  stronie internetowej  Urzędu Gminy w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl  termin wyznaczony  był od  dnia  02.03.2020 r.  do 23.03.2020 r.

§3. Organizacje o których  mowa  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogły zgłaszać pisemne uwagi do projektu uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia …………. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2020 w terminie  daty  zakończenia konsultacji określonej   w  § 2 to jest do dnia 23.03.2020 r.

§ 4. W  wyznaczonym terminie  nie było  potrzeby zorganizowania spotkania  publicznego, jak również brak  było pisemnych uwag zgłoszonych do  projektu uchwały   nr…. Rady Gminy Lubsza z dnia ……..  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2020.

§ 5. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z powołanymi wyżej przepisami i są ważne bez względu na liczbę uczestników biorących udział.

§ 6. Zarządzenie o  wynikach przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości przez  zamieszczenia  na  tablicy  ogłoszeń  w budynku Urzędu  Gminy, oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lubsza

Uzasadnienie .

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekty aktów prawnych  prawa  miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności  statutowej organizacji wymienionych w § 3  podlegają konsultacji z radami działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi .

 

 

 

 

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg