Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Nr WG.0050.40.2020 Wójta Gminy Lubsza  z dnia 19 marca 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza w roku 2020.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 oraz  art.48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1373 ze zmianami), art. 114 ust.1 pkt 1 oraz art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubsza w roku 2020.

§2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Lubsza www.lubsza.ug.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy.

 

 

Wójt Gminy Lubsza

 

Do pobrania: PDFZarządzenie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej-2020.pdf (347,09KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg