Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie WG. 0050.30.2020.

Wójta Gminy Lubsza z dnia   26.02.2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały nr ………Rady Gminy Lubsza z dnia ………….w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubsza w roku 2020. na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz  w oparciu o Uchwałę Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 października 2010 r. określającą szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129 poz. 1472 z 10.11.2010 r.)
z a r z ą d z a m, co następuje:

§1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie uchwalenia w/w uchwały.

§2. Konsultacje będą przeprowadzane  w terminie 14 dni od  dnia  publikacji treści projektów uchwał na  stronie internetowej Urzędu Gminy w  Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl

§3. Projekty w/w uchwał zostały opublikowane na  stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubszy www.lubsza.ug.gov.pl oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej bip.lubsza.ug.gov.pl 

§ 4. Konsultacje będą  prowadzone poprzez możliwość  składania pisemnych uwag do projektów w/w uchwał w terminie 7 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w §2.

§ 5. Pisemne uwagi należy  składać w terminie określonym w § 4 w Urzędzie Gminy Lubsza, ul Brzeska 16 - w godzinach urzędowania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Bogusław Gąsiorowski

Wójt Gminy Lubsza

Do pobrania: DOCXprojekt uchwały w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.docx (18,38KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg