Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

ZARZĄDZENIE WG.0050.18. 2020

WÓJTA GMINY z dnia    06. 02.2020r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli, oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę   Lubsza  na rok szkolny 2019/2020

          Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 94 ustawy z dnia 14  grudnia 2016r. Prawo  oświatowe   ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm) i .§ 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ), na wniosek dyrektorów przedszkola i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, innych form  wychowania przedszkolnego -zarządzam, co następuje: 

§ 1.

 Ustalam przerwy w pracy przedszkoli, oddziału  przedszkolnego  w szkole  podstawowej , punktu  przedszkolnego  prowadzonych przez Gminę Lubsza w roku szkolnym 2019/2020 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

1.Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkola,  szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym/innej formy  wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez Gminę Lubsza. 

2. Do końca marca  każdy dyrektor przedszkoli , oddziału  przedszkolnego w szkole  podstawowej, punktu  przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubsza jest zobowiązany  podać do wiadomości rodzicom/prawnym opiekunom wykaz dyżurujących przedszkoli/oddziału przedszkolnego, o którym mowa w  załączniku  § 1.

3. Dyrektorzy przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę Lubsza  podają do  wiadomości  rodziców z  odpowiednim wyprzedzeniem  terminy   składania wniosków o przyjęcie  dziecka  do przedszkola  / oddziału przedszkolnego na  dyżur  wakacyjny.

4. Na  dyżur  wakacyjny  przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziału przedszkolnego w szkole /punktu przedszkolnego  prowadzonych przez gminę Lubsza w bieżącym  roku szkolnym. Okres  dyżurów wakacyjnych  nie  jest  okresem adaptacji dla dzieci , które będą  uczęszczały do przedszkola w  nowym  roku szkolnym. 

5. W kwestiach nieuregulowanych  niniejszym zarządzeniem  obowiązują  przepisy zawarte w  statucie przedszkola / oddziału  przedszkolnego  lub innych  obowiązujących w przedszkolu/oddziale  przedszkolnym  przepisach  wewnętrznych .

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęci.

2. Zarządzenie umieszcza  się na stronie BIP Gminny Lubsza oraz na   tablicy ogłoszeń  w Urzędzie  Gminy Lubsza oraz  w  placówkach  oświatowych Gminy Lubsza.

 

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

 

 

Załącznik do Zarządzenia WG.0050.18. 2020 WÓJTA GMINY z dnia    06. 02.2020r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli , oddziału  przedszkolnego w szkole

podstawowej, punktu przedszkolnego   prowadzonych przez Gminę   Lubsza

na rok szkolny 2019/2020.

 

Terminy przerw w pracy: przedszkola/oddziału  przedszkolnego  w szkole  podstawowej/ punktu przedszkolnego  

w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwa placówki

 

Przerwa w pracy przedszkola,                   oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego

1.

Przedszkole Publiczne  w  Kościerzycach

01 sierpnia - 31 sierpnia  2020 r.

2.

Publiczne Przedszkole w  Lubszy

01 sierpnia  - 31 sierpnia 2020r.

3

Publiczne Przedszkole w Mąkoszycach

01 lipca – 31 lipca  2020r.

4

Oddział przedszkolny w Szkole   Filialnej w  Dobrzyniu Publicznej Szkoły Podstawowej w  Lubszy

01 lipca - 31  lipca  2020  r.

5.

Punkt Przedszkolny  w Pisarzowicach

01 lipca – 31 lipca  2020r.

 

 

                                                                      

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg