Polecamy

Zarządzenie Wójta Gminy Lubsza

Zarządzenie Nr WG 0050.21.2020 Wójta  Gminy Lubsza

z dnia 11.02.2020r.

 

w  sprawie  powołania  komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac.

 

Działając na  podstawie  art. 15 ust. 2a i  2da ustawy  o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie z dnia  24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z poźn. zm  ) zwanej dalej ustawą oraz  Uchwały Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Lubsza z  28 listopada  2019r.  w sprawie Rocznego Programu Współpracy  Gminy Lubsza  z  organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2020r. zarządzam, co następuje :

§  1.

1. Powołuję  Komisję Konkursową  do  opiniowania złożonych  ofert w konkursie  otwartym  ogłoszonym przez  Wójta Gminy Lubsza  w dniu 28.01.2020r. na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne  uprawnione  podmioty zadania  publicznego z zakresu  wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza na rok 2020 .

2. W skład  Komisji Konkursowej, o której mowa w ust.1 wchodzą:  :

1)  Pani  Karina Ciszewska  -  Przewodnicząca  Komisji ;                                                                              

2)  Pani  Urszula Berezowska  -  Sekretarz     ;

3)  Pani  Wiesława  Kolbusz - Członek Komisji .

§  2.

1   Komisja Konkursowa  obraduje  na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Komisji,  w przypadku  jego  nieobecności prawomocnym zastępcą  zostaje inny  członek Komisji  wskazany przez Wójta.

2.  Komisja  Konkursowa obraduje na  posiedzeniach  zamkniętych  bez  udziału  oferentów.

3.  W przypadku nieobecności członka komisji posiedzenie odbywa  się w  zmniejszonym składzie, pod warunkiem ,że bierze w nim udział co najmniej połowa jej składu, lecz nie mniej niż dwóch członków.

4 . Komisja  podejmuje rozstrzygnięcia  zwykłą większością głosów.

5.  W przypadku  równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a  w przypadku jego nieobecności – głos jego zastępcy.

6.  Komisja Konkursowa opiniuje oferty pod względem ich poprawności formalnej oraz pod względem  merytorycznym, zgodnie z kryteriami i warunkami wskazanymi w ogłoszeniu  otwartego konkursu ofert.

7. Jeżeli jest to  konieczne do  wyrażenia  opinii, Komisja wzywa  oferenta telefonicznie lub drogą elektroniczną ( e- mailem) do złożenia wyjaśnień.

8. W przypadku  braków  formalnych  Komisja  Konkursowa wzywa oferenta do ich  usunięcia w wyznaczonym  terminie .

9.  Z pracy komisji konkursowej sporządza  się protokół obejmujący w szczególności:

1) liczbę zgłoszonych ofert;

2) opinię w  zakresie spełnienia przez oferty  warunków konkursu oraz ich jakości merytorycznej;

3) propozycję rozstrzygnięcia, w tym proponowany podział środków

    przewidzianych ogłoszeniem o otwartym  konkursie ofert pomiędzy

    poszczególne oferty.

10. Protokół pracy Komisji Konkursowej podpisują wszyscy członkowie biorący udział w jej  posiedzeniu.

11. W komisji nie  mogą zasiadać przedstawiciele  tych  organizacji, które  biorą udział w konkursie, ani  urzędnicy którzy byliby w  jakiś sposób związani z taką organizacją .

12. Do  członków Komisji  Konkursowej biorących udział w  opiniowaniu ofert stosuje  się przepisy Ustawy z  dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U z 2018 poz. 2096 z późn. zm.)  dotyczące wyłączenia pracownika.

13.  Na pierwszym  posiedzeniu każdy  członek   Komisji  Konkursowej zobowiązany  jest do  złożenia pisemnego oświadczenia stanowiącego      Załącznik nr 1 .

    14.  Jeżeli wskutek wyłączenia pracownika, o którym mowa w art. 15 ust.2f ustawy, jego  rezygnacji,  nieobecności albo innej przeszkody komisja  stała  się niezdolna   do    podejmowania  decyzji, Wójt w drodze  Zarządzenia powiększa lub  zmienia skład  Komisji                                   15. W pracach komisji  mogą uczestniczyć,  na  wniosek  członka  komisji lub własny , z głosem  doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę  w   dziedzinie objętej zakresem zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Decyzje   w  przedmiotowym  zakresie podejmuje Wójt .

§ 3.

1. Na  etapie  oceny  formalnej Komisja  Konkursowa:

1) stwierdza liczbę  złożonych ofert w  danym  obszarze  jej  działania;

2) otwiera  koperty  z  ofertami;

3) ustala, które   z ofert  spełniają wymogi formalne zgodnie z Kartą Oceny Formalnej  Oferty    określoną z  Załączniku nr 2 uwzględniając  kryteria formalne obowiązkowe i możliwe do  uzyskania ;

4) wzywa ( telefonicznie lub  drogą elektroniczną)  do  uzupełniania w ciągu 2 dni  roboczych kryteriów możliwych do  uzupełnienia, takich jak :

  1. uzupełnienie  załączników wymienione w punkcie   „III Wymogi Oferty”  ogłoszenia o konkursie;
  2. uzupełnienie  zapisów  oferty;
  3. poprawę oczywistych   omyłek pisarskich  i rachunkowych;
  4.  poprawę podpisu oferty i  załączniki  ( kserokopie)    przez  osoby   upoważnione;
  5. uzupełnienie    potwierdzeń   za zgodność z  oryginałem  ( wraz  z  datą  potwierdzenia)  załączonych  załączników;
  6. uzupełnienia  informacji o zamiarze  odpłatnego  lub nieodpłatnego   wykonania   zadania  publicznego,

Nie usunięcie braków przez  oferenta  w wskazanym  terminie  skutkuje odrzuceniem oferty.

5) sporządza protokół z  całości  prac i poddaje  dalszej ocenie merytorycznej  oferty , które przeszły  pozytywnie    weryfikację formalną .

2.Ocena  merytoryczna  w  szczególności polega na :

1. ocenie  możliwości realizacji  zadania przez  oferenta;

2. ocenie  spójności  celu realizacji zadania określonego  w  ogłoszeniu  oraz w  ofercie z zakresem  rzeczowym zadania , harmonogramem  i kosztorysem;

3. Dla  każdej oceny  oferty Komisja Konkursowa sporządza Kartę Oceny Merytorycznej   Oferty określoną z  Załączniku nr 3  , w której wpisuje liczbę punktów  przyznanych  przez   poszczególnych  członków komisji oraz  zakres koniecznych  zmian.

4. W przypadku proponowania  mniejszej  kwoty  dotacji od  zapisanej  w  ofercie, komisja  konkursowa opisuje na  kartach  oceny  merytorycznej  zakres koniecznych  zmian.

5.Komisja Konkursowa   sporządza wykaz wszystkich ofert z uwzględnieniem punktacji .

6. Komisja Konkursowa przygotowuje propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty, które    otrzymały rekomendację do  dotacji.

7.  Komisja Konkursowa sporządza protokół,  który zostaje podpisany przez Członków  Komisji Konkursowej .

8. Protokół, o którym  mowa  w ust. 7 zawiera:

1) imiona  i  nazwiska członków Komisji  Konkursowej;

2) liczbę zgłoszonych  ofert , w tym  ofert odrzuconych ;

3)  wskazanie ofert najlepszych , propozycję kwoty  dotacji ;

4) podpisy  członków Komisji Konkursowej ;

5)  karty  oceny jako załączniki  do  protokołu.

9 . Na  podstawie  protokołu  Komisja Konkursowa   sporządza  informację na temat      wypracowanej przez   członków Komisji  propozycji podziału środków finansowych pomiędzy  oferty, które otrzymały rekomendację do przyznania dotacji , celem przedłożenia  Wójtowi Gminy .

10.  Ostateczną decyzję  co do wyboru oferty   podejmuje Wójt Gminy, co stanowi podstawę  do sporządzenia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, które zawiera w   szczególności nazwę  oferenta , nazwę zadania  publicznego,  wysokość   przyznanych  środków.

11. Wyniki  otwartego  konkursu  ofert, ogłasza  się  bez  zbędnej  zwłoki poprzez wywieszenie na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy Lubsza oraz na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl i  bip.lubsza.ug.gov.pl

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania  .

 

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Do pobrania: DOCzałączniki do Zarządzenia.doc (103,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg