Polecamy

Ogłoszenie o Sesji RG

 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XV/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 19.12.2019 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubszy w roku 2019 i przedstawienie planu działań na rok 2020.
 9. Informacja o działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 i przedstawienie planu działań na rok 2020.
 10. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków                   w Starostwie Powiatowym w Brzegu,
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2020,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsza na czas określony dłuższy niż 3 lata,
 5. ustalenia wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego,
 6. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubsza na 2020 rok,
 7. uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lubsza na 2020 rok,
 8. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz poparcia  w formie uchwały petycji o dokonanie  pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
 1. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubsza w 2019 r.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

  Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg