Polecamy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Lubsza w związku z naliczaniem i poborem podatków oraz opłat

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, Urząd Gminy Lubsza informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Lubszy jest Gmina Lubsza, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza, tel. 77 411 86 15 (29, 30-32) e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  na adres Administratora lub e-mail: iod@lubsza.ug.gov.pl 
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikającego z realizacji wymiaru, poboru oraz egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz w celu dokonania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Ponadto  dane osobowe przetwarzane są zgodnie z: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,  ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  3. Przetwarzane są następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adresy: zamieszkania lub pobytu, do doręczeń, zameldowania, numery: PESEL, NIP, REGON, seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, adres elektroniczny (ePUAP), adres e-mail, numer telefonu, identyfikatory osób w zasobie informacyjnym. W celu prowadzenia wymaganych prawem rejestrów – w tym ewidencję podatkową nieruchomości oraz ewidencję księgową – zbierane są informacje o podstawach opodatkowania lub innych zdarzeniach, które powodują, że podatnik wpłaca należności (np. o zawieranych umowach):  dane geodezyjne nieruchomości, dane o pojeździe,  informacje o otrzymanej pomocy publicznej, numer rachunku bankowego, numer księgi wieczystej,  kod kontrahenta, numer obiektu, numer nieruchomości,  rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania, termin płatności. W celu dochodzenia zaległych podatków, dodatkowo przetwarzane są dane:  dotyczące zobowiązań podatnika i podstaw ich naliczenia, niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, dotyczące orzeczeń, zaświadczeń i innych dokumentów zbieranych lub składanych przez podatnika w tym postępowaniu, W celu prowadzenia działań informacyjnych usprawniających uiszczenie należności podatkowej, przetwarza się numer telefonu lub  adres e-mail podatnika. Dane te podlegają szczególnej ochronie, ponieważ objęte są tajemnicą skarbową.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym publicznym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (organy władzy publicznej). Dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
  5. Pozyskane dane osobowe, przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego,  przechowywane będą przez okresy wynikający z przepisów prawa tj. z jednolitego  rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych  wykazów  akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji  i zakresu działania  archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67).
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy RODO - przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  7. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
    - prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);

         - prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania  danych osobowych, gdyż przetwarzanie danych osobowych  jest niezbędne do wypełnienia                  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 21 RODO).

        8.  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora  na podstawie RODO  nie podlegają zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w              tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg