Polecamy

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubsza

Lubsza 30.01.2020 r.

  OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY LUBSZA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubsza uchwał:

 1. nr LII/343/2010 z dnia 25.08.2010r.
 2. nr XLV/332/2014 z dnia 22.05.2014r.
 3. nr LI/365/2014 z dnia 21.11.2014r.
 4. nr XXXI/233/2017 z dnia 27.04.2017r.
 5. nr XXXII/239/2017 z dnia 25.05.2017r.
 6. nr XXXIII/253/2017 z dnia 29.06.2017r.
 7. nr IX/58/2019 z dnia 30.05.2019r.
 8. nr IX/60/2019 z dnia 30.05.2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza, w zakresie określonym na załącznikach graficznych do ww. uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubsza z siedzibą przy ul. Brzeskiej 16, 49-300 Lubsza,  tel. 604 907 222, adres e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur dotyczących w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.630, z późn. zm.).
 • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@lubsza.ug.gov.pl
 • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl oraz w siedzibie Administratora.

W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zmianami).

Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg