Polecamy

Otwarty konkurs ofert na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2020

Lubsza, 28.01.2020 r.

WÓJT GMINY  LUBSZA

Na  podstawie art. 5, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o  działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 688  z poźn. zm. ) oraz Uchwały Nr XIV/102/2019  Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy  Lubsza z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na  rok 2020

ogłasza otwarty konkurs ofert

na  realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w roku 2020

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania ( w złotych )

1

propagowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy, w szczególności  wśród dzieci  i  młodzieży  poprzez systematyczne ćwiczenia, treningi i rozgrywki ligowe .

60 000,00

 Zlecenie realizacji  zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi  w formie wsparcia  lub w formie powierzenia realizacji zadania, po zawarciu  pisemnej umowy   pomiędzy Gminą Lubsza a wybranym podmiotem – oferentem .

Zadania mogą realizować organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o  działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2019r.,  poz.688 z późn. zm.), które  prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy  (wspieranie i upowszechnianie  kultury  fizycznej).

Nie przewiduje  się  realizacji  zadania publicznego w sposób  określony  w art. 16a ww. ustawy.

W 2019  roku Gmina  realizowała   trybem konkursowym  dwa   zadanie publiczne  tego samego rodzaju  w wysokości    60 000,00,-zł  (dotacja). 

Wykonawcą zadań  był: 

- Ludowy Zespół Sportowy Victoria” Dobrzyń - wysokość udzielonej  dotacji    33 500,00 zł.;

- Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Kościerzyce - wysokość udzielonej  dotacji  26 500,00 zł.

Plan  środków  publicznych na  rok 2020 na  zadania tego samego  rodzaju  wynosi  60 000,-zł ( słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych). Przedmiotowe zadanie jest  pierwszym  zadaniem tego rodzaju realizowanym w roku 2020.

 

I .   ZASADY  PRZYZNANIA  DOTACJI:

Aby  otrzymać  dotację PODMIOT  SKŁADAJĄCY  ofertę   musi spełnić  wymagania  określone w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz spełnić wymogi przedmiotowego konkurs.

Podmiot, który  uzyskał  dotację zobowiązany będzie do:

1. Złożenia  wniosku na 14 dni przed datą  uruchomienia kolejnej transzy środków w wysokości  określonej w umowie.

2. Prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego i ewidencji księgowej, zgodnie   z obowiązującymi przepisami  dla środków dotacji.

3. Umieszczenia w sposób czytelny  i widoczny informacji o treści „Zadanie zostało  dofinansowane/sfinansowane ze środków  budżetu Gminy  Lubsza”.

II.  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.   Termin  realizacji zadania : od  01.03.2020 r. do 15.12.2020 r.

 2.   Miejsce realizacji zadania: Gmina Lubsza.

3.   Szczegółowe warunki realizacji zadania określi podpisana przez strony Umowa.

4.   Czas realizacji  powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia zadania.

5.   Dopuszcza się  dokonywanie  przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj.  działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy  poszczególnymi kosztami tego  działania, określonymi w kalkulacji przewidzianych kosztów w  ofercie, z zachowaniem zasad nie zwiększania tego  wydatku o więcej niż 30 %.

6.  W przypadku   otrzymania  dotacji  i podpisania  umowy  podmiot   zobowiązany jest załączyć do  sprawozdania   końcowego  z  wykonania zadania  publicznego   zestawienie oraz potwierdzone kopie   faktur /rachunków związanych  z  realizacją zadania   publicznego w  formie papierowej oraz  dodatkowe  materiały  potwierdzające  realizację zadania  (np.  zdjęcia, filmy, plakaty, wyniki zawodów itp.)   

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.02.2020r. do godz. 1500  w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy lub  za pośrednictwem poczty   na adres : Urząd Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza (o terminie  złożenia  oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Lubszy ) w zaklejonej  opieczętowanej  kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 1 na  realizację  zadania publicznego  z zakresu wspierania  i upowszechniania  kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza  w 2020r.”.

Oferta, która wpłynęła  po ww. terminie nie  będzie  objęta procedurą konkursową.

III.    WYMOGI  OFERTY

1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:  Dz. U. z 2019r. poz. 688  z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia  z dnia 24 października  2018r.  Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów  dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).  

2. Do  oferty  należy dołączyć:

a)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego , a w przypadku  podmiotów nie  wpisanych  do KRS, inny dokument  stanowiący o podstawie  działalności  danego podmiotu  – dokument potwierdzający  upoważnienie  do działania  Oferenta,

b)  statut  wnioskodawcy potwierdzony za  zgodność z oryginałem  przez  osoby uprawnione ( upoważnione) do  działania  w  jego  imieniu,

c) sprawozdanie merytoryczne  z działalności za  rok  ubiegły ( w przypadku krótszej działalności – za miniony  okres),

d)  gdy  oferta  podpisana  jest  przez  inne  osoby niż wskazane w  aktualnym odpisie KRS  lub  w właściwej ewidencji – należy dołączyć  stosowne pełnomocnictwo  lub upoważnienia.

e)  numer rachunku bankowego,

f) oświadczenie oferenta, że jest jedynym posiadaczem rachunku  bankowego, na  który zostaną przekazane środki i zobowiązuje  się do  utrzymać do chwili zaakceptowania rozliczenia  tych środków pod względem  finansowym i rzeczowych,

g) oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach  członków  kadry przewidzianej do realizacji   zadania,

h) oświadczenie  oferenta  o zapoznaniu się z  wymogami  otwartego  konkursu  ofert.

3. Złożenie oferty wspólnej  wymaga  spełnienia  warunków określonych w art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o  wolontariacie.

IVTERMIN I  TRYB stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty :

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Lubszy przez  Komisję  Konkursową.

Skład Komisji Konkursowej, regulamin jej  pracy  określony zostanie  odrębnym   Zarządzeniem Wójta, informacja  o Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach gminnego portalu internetowego oraz  na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu Gminy w Lubszy.

Komisja konkursowa  zobowiązana jest  do  sprawdzenia  kompletności   złożonych  dokumentów  pod  względem  formalnym , oceny  merytorycznej  oraz  przedłożenia  wyników  konkursu Wójtowi Gminy poprzez  wypełnienie  Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej  .

 Komisja Konkursowa rozpatruje  każdą  ofertę  indywidualnie.  W razie  potrzeby,  na  etapie oceny formalnej i merytorycznej Komisja Konkursowa  może  wezwać do  złożenia   dodatkowych  załączników  do  oferty.  Karta  oceny formalnej  wykazuje jakie  elementy   można  uzupełnić. Oferent w ciągu 2  dni  roboczych  od  powiadomienia  ( telefonicznie , e- mailem) o potrzebie   uzupełnienia  braków  ma  prawo  uzupełnić / poprawić ofertę . Jeżeli oferent  został wezwany do  poprawy lub  uzupełnienia  oferty  należy złożyć  poprawioną , kompletną  ofertę (nie  pojedyncze  strony).

Ocenie  merytorycznej   podlegają jedynie   kompletne  oferty, które przeszły pozytywną   ocenę  formalną . 

Termin dokonania wyboru  oferty : nie  później niż  w ciągu 10  dni  od  daty  zakończenia przyjmowania ofert.

V. Kryteria wyboru oferty

1. Oferty będą  podlegały ocenie pod względem  formalnym  i merytorycznym:

1) w I etapie   oferta podlega ocenie  pod względem formalnym na  podstawie  KARTA OCENY   FORMALNEJ  OFERTY

Informacje podstawowa

1.

Nazwa oferenta

 

2.

Nazwa zadania

 

3.

Zakres oferty

 

4.

Data złożenia

 

5.

Nr oferty

 

 

Ocena formalna oferty :

  1.  

Kryteria  formalne nie  podlegające uzupełnieniu:

TAK

NIE

Uwagi

1.

Oferta została złożona terminowo

 

 

 

2.

Oferta została złożona przez  uprawnionego  oferenta

 

 

 

3.

Oferta została złożona na  obowiązującym  druku

 

 

 

4.

Oferta  jest  złożona na  realizację zadania określonego w konkursie ofert

 

 

 

5.

Zadanie mieści się  w działalności statutowej organizacji.

 

 

 

II.

Kryteria  formalne  podlegające uzupełnieniu:

 

 

 

1.

Oferta  zawiera   wszystkie  wymagane  załączniki wymienione w punkcie   „III Wymogi Oferty”  ogłoszenia o konkursie

 

 

 

2.

Oferta  wypełniona  jest   kompletnie

 

 

 

3.

Oferta  nie  zawiera  oczywistych   omyłek pisarskich  i rachunkowych

 

 

 

4.

Oferta  i załączniki  (kserokopie)   zostały  podpisane przez  osoby   upoważnione

 

 

 

5.

Załączniki  zostały  potwierdzone  za zgodność z  oryginałem  (wraz  z  datą  potwierdzenia)

 

 

 

6.

Oferta  zawiera  informację  o zamiarze  odpłatnego  lub nieodpłatnego   wykonania   zadania  publicznego

 

 

 

UWAGA: Oferta zostanie odrzucona z powodów formalnych, jeżeli zostanie zaznaczony chociaż jeden punkt w kolumnie „NIE” w pozycjach  I.  1,2,3,4,5 . Wyjątek stanowi  zaznaczenie punktu „NIE „ w pozycji  II  1,2,3,4,5,6, gdzie oferent  ma  możliwość usunięcia  braków  w terminie i na  zasadach  określonych  regulaminem.

Nie usunięcie braków przez  oferenta  w wskazanym  terminie  skutkuje odrzuceniem oferty.

2) w  II etapie  oferta podlega  ocenie   pod względem merytorycznym  na podstawie  KARTA OCENY   MERYTORYCZNEJ   OFERTY

1. Informacje podstawowa

1.

Nazwa oferenta

 

2.

Nazwa zadania

 

3.

Ogólna kwota zadania

 

4.

Budżet zadania,

w tym :

 

4.1

wkład  finansowy  własny

 

4.2

wkład niefinansowy  własny

 

4.3

planowana  dotacja w ramach  oferty

 

5.

Propozycja dofinansowania  Komisji Konkursowej

 

 

 

 

Lp.

Kryteria  oceny    oferty 

Ilość punktów

Uwagi

 

 

max

ocena

 

I.

Przygotowanie organizacji  do  realizacji zadania

1.

Posiadane zasoby  lokalowe, sprzętowe oferenta  lub  partnerów zadania

 

0-2

 

 

2.

Doświadczenie w  realizacji podobnych zadań

( m. in.  czy zadanie  mieści  się  w celach  statutowych   organizacji, doświadczenie w zakresie  realizacji podobnych zadań )

0-2

 

 

3.

 Dotychczasowe doświadczenie we współpracy  z organizacją

( m. in. ocena  rzetelności i terminowości   wykonania zadania, rozliczania  się

z realizacją zadania  itp.)

0-2

 

 

 

Razem

6

 

 

II.

Sposób  realizacji zadania

1.

Uzasadnienie  i cel  realizacji zadania

(m in. czy  odpowiada na  potrzeby  potencjalnych  odbiorców)

0-3

 

 

2.

Zasięg   zadania

(m. in zasięg  oferty , jest  istotna  ze  względu na  potrzeby   lokalnej  społeczności ,angażuje  innych  partnerów itp. )

0-2

 

 

3.

 

Adekwatność i jakość  przyjętych  metod i działań do  realizacji  zadania

( m.in.  trafność przyjętych  metod   i działań, przejrzystość realizacji  zadania, wykonalność zadania, czy  projekt  jest  przejrzysty  i  ambitny , jaka  będzie  promocja, czy  projekt może  być realizowany  po  zakończeniu  finansowania  z  budżetu  gminy, czy  przewidywany  efekt jest  trwały , czy  może być powielany itp.

 0-3

 

 

4.

Zaangażowanie partnerów w  realizacji zadania

(m. in.  liczba, różnorodność i jakość partnerów , w zakresie  współpracy itp.)

0-2

 

 

5.

Harmonogram działań w  odniesieniu  do   zadania

( m. in.  przejrzystość  realizacji zadania, jego  wykonalność, atrakcyjność oraz jakość przyjętych  metod itp. )

0-2

 

 

 

Razem:

12

 

 

III

Budżet zadania

 

 

 

1.

Ogólny oraz  jednostkowy  koszt realizacji zadania

( m. in. czy  budżet jest  realny w  stosunku do  zadania, czy nie  jest  zawyżony lub  zaniżony, czy  wszystkie działania w  realizacji zadania   mają  odniesienie  w  budżecie, czy  wydatki są   koniecznie i  uzasadnione itp.)

0-4

 

 

2.

Przejrzystość kalkulacji

( m. in. czy budżet  jest  czytelny, czy  poszczególne pozycje są dostatecznie   opisane, czy  każdy  wydatek  ma  odniesienie  do  zadania, czy  wszystkie  pozycje  budżetu są uzasadnione itp.)

0-3

 

 

3.

Wkład ze źródeł innych  niż  budżet  gminy

( m.in. czy organizacja  pozyskała  na  realizację zadania   dodatkowe  środki ze  źródeł spoza  budżetu  gminy , w  jakiej  wysokości itp. )

0-3

 

 

 

Razem :

10

 

 

IV

Pozostałe  kryteria

1.

Zadanie  ma  charakter innowacyjny

( m. in. czy zadanie  realizowane  jest  w  nowej  formule, czy  dotyczy  nowych  grup  odbiorców itp.)

0-2

 

 

 

Razem:

2

 

 

V

SUMA PUNKTÓW

(I+ II + III)

30

 

 

 

 

VI. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i zasadach  przyznawania  dotacji:

1.  Decyzję o wyborze  oferty i przyznaniu     dotacji podejmuje Wójt Gminy Lubsza w formie  ogłoszenia, po zakończeniu  procedury konkursowej i zapoznaniu  się  z opinią Komisji Konkursowej.

2. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od  niej prawo  odwołania.

3. Oferent zostanie  telefonicznie  lub e-mailem  powiadomiony o przyznaniu dofinansowania.

4.   Oferty  wraz  z załącznikami  nie  będą  zwracane Oferentom.

5.  Złożenie ofert nie  jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.  Kwota  przyznanej  dotacji  może  być niższa od  wnioskowanej w ofercie. W przypadku przyznania kwoty niższej   niż wnioskowana, Oferent zobowiązany jest w ciągu dwóch  dni roboczych  od powiadomienia  do  złożenia  aktualizacji oferty ( uwzględniającej    wysokość  przyznanych środków)  na realizację zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do Spraw  Pożytku Publicznego  w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych  oraz wzorów sprawozdań  z  wykonania tych zadań ( Dz. U.   z  2018 r. poz. 2057). Jeżeli oferent  we  wskazanym terminie nie  dokona   aktualizacji, zleceniodawca może  odstąpić od  umowy  dotacyjnej.

Wyżej  wymienione dokumenty  mają być opieczętowane pieczęcią  oferenta oraz podpisane przez  osoby upoważnione

7.  Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach gminnego portalu internetowego oraz na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu Gminy w Lubszy.

8. Termin dokonania wyboru  oferty : nie  później niż  w ciągu 10  dni   od  daty zakończenia przyjmowania ofert.

9.  Warunkiem przyznania  dotacji  jest zawarcie umowy  w formie  pisemnej.

10.  Koszty związane z realizacją   dotychczasowego zadania  powstałe  przed podpisaniem  umowy  nie  będą  pokrywane  ze środków  dotacji.

 VII. Postanowienia  końcowe

Ogłoszenia o konkursie  znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubszy, na stronie internetowej Gminy Lubsza  www.lubsza.ug.gov.pl oraz  Biuletynie Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest  Urszula Berezowska  tel. ( 77  41186-31, 30  wew. 138).

Formularz oferty dla    organizacji pozarządowych dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 , parter, pokój nr 2  oraz na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl   i   bip.lubsza.ug.gov.pl

Wójt

 Bogusław Gąsiorowski

Do pobrania: DOCOferta realizacji zadania publicznego.doc (179,00KB)

DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc (144,50KB)

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg