Polecamy

O G Ł O S Z E N I E o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia

O G Ł O S Z E N I E o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia

 

Zgodnie z art. 17 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym  i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zmianami) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. ze zmianami w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego,

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Lubsza  informuje, że:

1. W dniu 17.01.2020r. odbyło się zebranie Komisji inwentaryzacyjnej w celu  sporządzenia karty inwentaryzacyjnej dla działki nr 92/1, położonej w obrębie Pisarzowice, niezbędnej do wydania decyzji wojewody w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Lubsza (tzw. komunalizacja mienia).

2. Wykłada się do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną dla działki nr 92/1 w Pisarzowicach poprzez wywieszenie na okres 30 dni w okresie od 17.01.2020 do dnia 17.02.2020r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubszy, m. Pisarzowice oraz na stronie internetowej Gminy Lubsza.

3. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje wnioski i  zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49 0 313 Lubsza, pokój nr 6 – parter.

Przewodniczący

Komisji  Inwentaryzacyjnej

Izydora  Małecka

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg