Polecamy

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania i transmisji dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Lubsza

Nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Lubsza  - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu  z przebiegu sesji  Rady Gminy Lubsza  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"  właściciel urządzenia nagrywającego i transmitującego  obrady  Rady Gminy Lubsza informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Gmina Lubsza  z siedzibą Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Lubsza.

2) w Urzędzie Gminy w Lubszy  został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych

3)Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające  podłączone do systemu obsługi Rady Gminy Lubsza.  Dane osobowe przetwarzane są  w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Wybrany sposób protokołowania sesji Rady Gminy określony został w Statucie Lubsza.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy  o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsza;

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;

7)  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku i  barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy), a  nagrywanie i transmisja obrad  sesji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). W przypadku  potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Lubsza.

10) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

Administrator Danych Osobowych
Wójt Gminy Lubsza

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg