Polecamy

Ogłoszenie o rokowaniach

WÓJT  GMINY  LUBSZA

ogłasza  rokowania po drugim niegraniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej  własność gminy.

Położenie nieruchomości:  Lubsza

Opis nieruchomości : Nieruchomość położona w Lubszy przy ul. Szkolnej 1. Dz. nr 449/1  o pow. 0,1230 ha, rodzaj użytku  Bi.

Zabudowę działki stanowi wolnostojący budynek usługowy (byłe przedszkole). Powierzchna użytkowa – 258,75 m2. Obiekt  murowany, całkowicie podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, o zróżnicowanej bryle architektonicznej. Dach drewniany dwuspadowy naczółkowy kryty dachówką. Fundamenty murowane z cegły, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej, stropy ceramiczne na belkach stalowych, schody drewniane pełne, stolarka okienna głównie PCV, w piwnicy drewniana, stolarka drzwiowa drewniana, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Podłogi: parter – płytki gresowe, wykładzina PCV, lastriko, piwnica: posadzka betonowa, ceglana, płytki gresowe, poddasze: wykładzina PCV, lastriko.

Tynki wewnętrzne: cementowo – wapienne, gładkie, tynk mozaikowy akrylowy, lamperie olejne, płytki ceramiczne. Elewacja: tynk cementowo – wapienny, nakrapiany, cokół cegła klinkierowa.

Na parterze znajduje się główne wejście do budynku z obszernym holem, z którego mają wejścia trzy sale, szatnia, sanitariat i kuchnia. Na poddaszu znajdują się dwie sale , pokój biurowy i toaleta . W piwnicy  zlokalizowana jest kotłownia z piecem Viessman o mocy 325 kW, pomieszczenie na zbiorniki olej, obieralnia i kilka pomieszczeń magazynowych. Budynek powstał przed 1939r. Dostęp do działki dogodny z dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie znajduje się szkoła, kościół, dom ludowy, przychodnia zdrowia, duży parking, a dalej tereny mieszkalne i zagrodowe. Kształt działki regularny. Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja.   Stan techniczny zasadniczych elementów budynku usługowego jest dobry. Natomiast elementy wykończenia budynku znajdują się w średnim i częściowo w miernym stanie: popękane i nieszczelne płytki na balkonie, zużyte schody oraz w części podłogi, ubytki tynku w elewacji, spękana dachówka, rury i rynny spustowe oraz instalacja odgromowa z ogniskami korozji, w piwnicy widoczne wykwity solne , wymagana izolacja. Instalacja wod.-kan  wymaga wymiany.   Teren ogrodzony- ogrodzenie w części skorodowane wymagające malowania.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej OP1B/00020787/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z  planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 25.02.2005r. nr XXV/252/2005, uchwałą Rady Gminy Lubsza z dn. 24.04.2008r. nr XIX/133/2008, uchwałą RG Lubsza nr XLII/293/2013 z 30.12.2013, uchwałą nr XII/76/2015 z 16.07.2015  działka nr 449/1położona jest w części  na terenie  dróg i ulic klasy dojazdowej w pozostałej na terenie usług publicznych ozn. symb. 7.70 UP. Nieruchomość zapisana w gminnej ewidencji zabytków pod nr 93/1299. Gmina nie posada gminnego programu rewitalizacji. Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Działka nr 449/1  nie jest obciążona żadnymi ciężarami, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań , nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Forma zbycia –  sprzedaż na własność.

Tryb zbycia –  rokowania po drugim nieograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem vnegatywnym.

Pierwszy przetarg nieograniczony przetarg ustny przeprowadzono w dniu  29.10.2019- zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi nieograniczony przetarg ustny  przeprowadzono w dniu 17.12.2019r. – zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza:

-  działka nr 449/1 o pow. 0,1230 ha, zabudowana budynkiem usługowym (dotychczasowe przedszkole) ustalona została na kwotę:  199 999,- zł (słownie sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Miejsce i termin rokowań :  rokowania odbędą  się w dniu 18.02.2020 r.  w sali narad   Urzędu Gminy w Lubszy, ul. Brzeska 16 o godz. 10,00. Rokowania przeprowadzone zostaną w dwóch częściach. W części pierwszej komisja w obecności uczestników otwiera zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, tożsamość uczestników oraz kwalifikuje zgłoszenia do części ustnej. Część ustna przeprowadzona zostanie bezpośrednio po części pierwszej, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Warunki udziału w rokowaniach –  w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Zaliczka płatna jest w pieniądzu i należy ją wpłacić  na konto nr 95 8863 0009 2000 0023 2339 0011   Gminy  Lubsza prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Brzegu,  w takim terminie aby w dniu  12.02.2020 r. była odnotowana na koncie gminy. W tytule wpłaty zaliczki należy wpisać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy zgłaszającej udział w rokowaniach oraz numer i położenie działki.

- złożą pisemne zgłoszenie w zaklejonej kopercie z napisem” Rokowania – Lubsza – 449/1” do dnia  12.02.2020. r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16 pok. nr 2.

Warunki dodatkowe  rokowań:

1) przy wyborze zgłoszenia komisja przeprowadzająca rokowania będzie się kierowała zaproponowaną ceną,

2) sposobem zapłaty:

a)  zapłata jednorazowa lub na dwie równe  raty.

3) zgłoszenia z ceną poniżej ceny wywoławczej oraz zgłoszenia z innym niż podany wyżej sposobem zapłaty -  nie będą przyjmowane.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,

- cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań rozłożona na raty. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Następna rata wraz z oprocentowaniem  podlega zapłacie w terminie ustalonym przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

- przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są dołączyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie zaproponowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań  lub stawić się na rokowania ze współmałżonkiem,

- osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia, treścią mapy zasadniczej i przedmiotem rokowań i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.

- zgłoszenie należy podpisać.   

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,

-  nr konta na które należy zwrócić zaliczkę,

- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego /dot. spółek/

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw /dot. przedsiębiorstw państwowych/     

- pełnomocnictwo.

– cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest dołączyć zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Działka sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Gmina Lubsza nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione  przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. W przypadku utrudnienia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikającego z znajdujących się podziemnych lub nadziemnych części uzbrojenia, usunięcia drzewostanu,  nabywca własnym staraniem i na własny koszt dokona usunięcia, zmiany położenia bez żadnych roszczeń w stosunku do gminy.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania  wygrał zaliczona zostanie na poczet ceny po dokonaniu zapłaty pełnej ceny należności lub pierwszej raty.

Pozostałym uczestnikom  zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.

Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przesłanym przez organizatora rokowań, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości –  osoba, która wygrała rokowania jest

zobowiązana do zapłaty ceny  uzyskanej w rokowaniach lub pierwszej raty przed zawarciem aktu notarialnego w takim terminie aby w dniu umowy wpłata była odnotowana na koncie gminy.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy i opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczone zostanie w Panoramie, na tablicy ogłoszeń w m. Lubsza oraz w Urzędzie Gminy Lubsza  ul. Brzeska 16, w dniu 08.01.2020r.ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej: bip.lubsza.ug.gov.pl .

Szczegółowych informacji o rokowaniach  udziela codziennie insp. ds. gospodarki nieruchomościami UG w Lubszy, ul. Brzeska 16, pok. nr 6, tel.77/ 4118630 wew. 136 w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek 7,00 – 16,00; wtorek-czwartek 7,00 – 15,00; piątek  7,00 – 14,00.

                                                                      

Wójt

Bogusław Gąsiorowski

Lubsza, dnia 08.01.2020r.

 

 

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg