Polecamy

Informacja o Sesji Rady Gminy Lubsza

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Lubsza, że Sesja Rady Gminy Lubsza odbędzie się w dniu 19 grudnia  2019 r. o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Lubszy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu Nr XIV/2019 z Sesji Rady Gminy Lubsza z dnia 28.11.2019 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym. Dyskusja.
 5. Informacja Radnych Powiatowych. Dyskusja.
 6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
 7.  Zapytania, wolne wnioski Sołtysów i innych osób uczestniczących w Sesji.
 8. Projekty uchwał (dyskusja, podjęcie) w sprawach:
 1. zmiany budżetu na rok 2019,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 4. uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok:

-  przedstawienie projektu uchwały przez Wójta Gminy,

-  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

-   przedstawienie stanowisk komisji stałych,

-  odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

-  głosowanie nad projektem uchwały,

 1. wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Lubsza,
 2. powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego,
 3. zmiany Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Lubsza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
 4. przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubsza na prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii  Panny w Lubszy,
 5. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy,
 6. rozpatrzenia ponownej petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
 7. przekazania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycji dotyczącej  zmiany przepisów prawa.
 1. Podsumowanie działalności Rady Gminy Lubsza oraz Komisji Rady Gminy Lubsza
 2. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz

 

Baner Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022–2029” logo Maluch.jpeg